VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELA KOMPLEKSA POMURKA – DUTB ID 100525-003

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup dela kompleksa Pomurka – DUTB ID 100525-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

– parcela 105 3879/13 (ID 2331099) v izmeri 4.533 m2, do celote,

– parcela 105 3879/14 (ID 4995332) v izmeri 4.578 m2, do celote,

– parcela 105 3879/44 (ID __) v izmeri 150 m2, do celote,

– parcela 105 3879/45 (ID __) v izmeri 234 m2, do celote,

s pripadajočim deležem dostopnih cest in zelenic:

– parcela 105 3879/2 (ID 3157441) v izmeri 4.870 m2, do deleža 9/100 v izmeri 438,30 m2,

– parcela 105 3879/32 (ID 2317733) v izmeri 2.152 m2, do deleža 9/100 v izmeri 193,68 m2,

– parcela 105 3879/42 (ID __) v izmeri 3.418 m2, do deleža 9/100 v izmeri 307,62 m2,

(v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31. 3. 2021 (do 23:59:59 ure.)

 Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 200.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKSA POMURKA – DUTB ID 100525-003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Boris Vončina, tel. št. 040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30.3.2021.

OGLAS NEPREMIČNINA – DUTB ID 525