VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotela Arena v Mariboru – DUTB ID 127 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

  1. parcela 677 1178/1 (ID 3435258) v izmeri 13.048 m², prodaja se 61,5% delež v izmeri 8.030 m²;
  2. parcela 677 1178/2 (ID 3939263) v izmeri 1.268 m²;
  3. parcela 677 1178/4 (ID 6426088) v izmeri 2.035 m²;
  1. parcela 677 1179/1 (ID 3013480) v izmeri 1.881 m²;

ki v naravi predstavlja Hotel ARENA in Prizidek k Hotelu Arena skupne površine 4.871 m² na zemljiščih v skupni izmeri 13.214 m², na naslovu POT K MLINU 57, 2000 MARIBOR, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.000.000,00 EUR + pripadajoči davek, v katero je vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 116.135,00 EUR. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek na nepremičnine (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)) in pripadajoči davek na premičnine (22% DDV) bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 24.6.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Iztok Vozelj, tel. št. +386 2 25 20 710 ali +386 51 693 653, elektronska pošta iztok.vozelj@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 22.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 127