PODALJŠANJE ROKA ZA BILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LETALA CESSNA CITATION 560XL

nvm list

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Letala Cessna Citation 560XL (v nadaljevanju »Vabilo«) v naravi predstavlja letalo Cessna Citation 560XL z registrsko oznako S5-ICR (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

1.1. Seznanitev s pogodbenim predmetom

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

  • da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«, brez garancije za morebitno jamčevanje kasneje nastalih napak;
  • da ima prodajalec pogodbeni predmet v posesti in da glede njega ne obstoji najemna ali druga pogodba, ki bi kakorkoli obremenjevala pogodbeni predmet ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti pogodbenega predmeta;
  • da pogodbeni predmet trenutno ni v letečem stanju, zaradi česar ga ni mogoče testirati v zraku;
  • da se pogodbeni predmet nahaja v kontroliranem območju in je parkiran na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani.

 

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 800.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 12.05.2021 (do 23:59:59 ure).

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

  • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 3),
  • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP LETALA CESSNA«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje dva (2) delovna dneva po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca, Blažem Ribičem, tel. št. 030 602 724, elektronska pošta: blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 11.05.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca, Blažem Ribičem (blaz.ribic@dutb.eu 030 602 724), do vključno 11.05.2021 do 13.00, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, še posebej v primeru, če vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).