VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LETALA TECNAM P92JS – DUTB ID 2199

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Letala Tecnam P92JS – DUTB ID 2199 (v nadaljevanju »Vabilo«) v naravi predstavlja letalo Tecnam P92JS z registrsko oznako S5-DGU (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 50.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.11.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021 2199«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP LETALA TECNAM P92JS«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje dva (2) delovna dneva po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca, Blažem Ribičem, tel. št. 030 602 724, elektronska pošta: blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 24.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta kakor tudi pripadajoče dokumentacije bodo potekali po predhodnem dogovoru (vsaj dva (2) delovna dneva pred ogledom) s predstavnikom Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, do vključno 24.11.2021, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, še posebej v primeru, če vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS LETALO TECNAM P92JS