VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V VOJNIKU – DUTB ID 448

nvm list

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine – večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448 (v nadaljevanju »Vabilo«) so naslednje nepremičnine:

  • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133), v izmeri 1.974 m2,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875), v izmeri 26 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,

ki v naravi skupaj predstavljajo nedokončan večstanovanjski objekt s pripadajočimi zemljišči, objekt v skupni površini 3.728,50 m2, na naslovu Vinterjeva ulica 4, 3212 Vojnik, etažiran in v zemljiški kataster vpisan objekt z ID znakom: stavba 1065–346, letnik 2009, in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.500.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 03.05.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP OBJEKTA V VOJNIKU – DUTB ID 448«.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »448-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA V VOJNIKU – DUTB ID 448«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. (01) 429 38 34, GSM: 030 602 728, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 23.04.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ponovno ne bodo omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINA DUTB – ID 448