VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP OBJEKTA NA SLOVENSKI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 101343

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup objekta na Slovenski ulici v Mariboru– DUTB ID 10343(v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 657 1288/1 (ID 1884831) v izmeri 328 m2,
  • parcela 657 1288/2 (ID 1945395) v izmeri 109 m2,
  • parcela 657 1289/2 (ID 4385644) v izmeri 21 m2,

ki v naravi predstavljajo pozidana zemljišča, v skladu s podatki GURS v skupni izmeri 458 m2, na katerih stoji nedokončan stanovanjsko poslovni objekt z ID št. 657-1434, po podatkih GURS v skupni izmeri 1.373 m2, na naslovu Slovenska ulica 16, Maribor.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.000.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 03.09.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic  SI 00 2021-1343, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA NA SLOVENSKI ULICI v MARIBORU – DUTB ID 101343«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno.

Termin odpiranja ponudb bo objavljen na isti spletni strani Prodajalca kot predmetno Vabilo, in sicer v roku 10 dni po zaključku Razpisnega Roka iz točke 2. tega Vabila.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Blaž Ribič, tel. št.022520706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 31.08.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 101343