VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PARKIRNIH MEST, ŠMARTINSKA 134 A, LJUBLJANA – DUTB ID 2135-002, 003, 004, 005

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup parkirnih mest, Šmartinska 134 A, Ljubljana – DUTB ID 2135-002, 003, 004, 005 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • Sklop 2, ki je sestavljen iz parcele s parkirnimi mesti z ID znakom: parcela 1730 223/14 ter pripadajočim lastniškim deležem na parceli z ID znakom: parcela 1730 223/17;
 • Sklop 3, ki je sestavljen iz parcele s parkirnimi mesti z ID znakom: parcela 1730 223/15 in pripadajočim lastniškim deležem na parceli z ID znakom: parcela 1730 223/17;
 • Sklop 4, ki je sestavljen iz parcele, ki predstavlja dostop, z ID znakom: parcela 1730 216/1;
 • Sklop 5, ki ga sestavljajo parcele s parkirnimi mesti in dostopnimi potmi z ID znaki: parcela 1730 226/2, parcela 1730 187/37, parcela 1730 187/60, parcela 1730 187/66, parcela 1730 187/67, parcela 1730 187/68, parcela 1730 187/69, parcela 1730 187/70, parcela 1730 187/71, parcela 1730 187/72, parcela 1730 187/73, parcela 1730 187/74, parcela 1730 187/75, parcela 1730 187/76, parcela 1730 187/77, parcela 1730 187/78 in parcela 1730 187/79;

ki se  vse nahajajo ob poslovni stavbi na naslova Šmartinska 134 A, Ljubljana, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), in so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.3.2021 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena na naslednji način:

 • Sklop 2 v višini 160.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 3 v višini 100.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 4 v višini 20.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 5 v višini 950.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer:

 • do oddaje ponudbe za Sklop 2 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-002-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 2 – DUTB ID 2135-002«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 3 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-003-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 3 – DUTB ID 2135-003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 4 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-004-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 4 – DUTB ID 2135-004«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 5 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-005-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 5 – DUTB ID 2135-005«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30.3.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2135

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2135