VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) TER POSAMEZNIH PARKIRNIH MEST V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU TACENSKE BRZICE – 2. Faza

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 1 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj (z atrijem v enem stanovanju ter s pripadajočo shrambo ter enim ali dvema parkirnima mestoma) ter posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice, na naslovu Marinovševa cesta 3 in 3a, Ljubljana (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektih kompleksa Tacenske brzice, in sicer:

  • 4 posamezna stanovanja,
  • 4 posamezne shrambe v kletni etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
  • 1 posamezni atrij v pritlični etaži (pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
  • 8 parkirnih mest (štirim stanovanjem bosta pripadali 2 parkirni mesti),
  • 5 parkirnih mest, ki se prodajajo samostojno (5 zunanjih parkirnih mest)

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih, objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Izklicna prodajna cena posameznega pogodbenega predmeta je določena in je razvidna iz Priloge 1 tega Vabila in že vključuje pripadajoči davek (9,5 % ali 22 % DDV). Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) teče od  04.05.2021 dalje do prodaje zadnje posamezne enote. Ponudbe oddane pred  04.05.2021 ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Ponudnik je dolžan do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »2017-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA TACENSKE BRZICE – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal v Razpisnem Roku do oddaje ponudbe, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: tacenskebrzice@re-max.si

oziroma na spletnem naslovu www.tacenskebrzice.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 19.04.2021 dalje, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, .upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2017