VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV in PARKIRNIH MEST – ŠMARTINSKA 134 A – DUTB ID 1378-001

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov in parkirnih mest – Šmartinska 134 A – DUTB ID 1378-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

  • Sklop 1, ki ga sestavlja poslovni prostor v 3. nadstropju poslovne zgradbe z ID znakoma: 1730-64-20 in 1730-64-21, poslovni prostor v 4. nadstropju, ki se trenutno uporablja za gostinske namene z ID znaki: 1730-64-22, 1730-64-23, 1730-64-24 in 1730-64-25, parcele s parkirnimi mesti z ID znaki: parcela 1730 194/5, parcela 1730 194/6, parcela 1730 194/7 in parcela 1730 223/16 ter pripadajoči lastniški delež na parceli z ID znakom: parcela 1730 223/17;

kar vse se nahaja v ali ob poslovni stavbi na naslova Šmartinska 134 A, Ljubljana, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), in so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.799.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.3.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »1378-01-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 1 – DUTB ID 1378-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30.3.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 1378

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 1378

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2135