VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-001

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup – DUTB ID 2081-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

–              del stavbe 2304-3037-150 (ID 5911373) v izmeri 1.032,2 m2,

–              del stavbe 2304-3037-155 (ID 5911374) v izmeri 491 m2,

–              del stavbe 2304-3037-61 (ID 5911314) v izmeri 53 m2,

ki v naravi predstavljajo dokončane poslovne prostore v etažirani in v zemljiški kataster vpisani poslovno – trgovski stavbi EDA Center, na naslovu Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, v skupni izmeri 1.576,20 m2 (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta (nepremičnin) je določena v višini 2.250.000,00 EUR + pripadajoči davek, v katero ni vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.07.2021 (do 23:59:59 ure.)

 

SPREMEMBA: Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo dne 9.8.2021 ob 10:00 uri (prvotno 2.8.2021 ob 10:00 uri)

 

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP PROSTOROV V EDA CENTRU– DUTB ID 2081-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andrej Filipič, tel. št. 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 23.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2081-001