VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZBILJSKI GAJ – DUTB ID 2117

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča Zbiljski gaj – DUTB ID 2117 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 1973 304/6 (ID 3627573) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/11 (ID 1779271) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/16 (ID 268686) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/21 (ID 1108274) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/22 (ID 4466659) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/23 (ID 1946928) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/24 (ID 3290968) – delež do celote (1/1),
  • parcela 1973 304/25 (ID 2115138) – delež do celote (1/1),

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 735.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 14.06.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila, je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZBILJSKI GAJ – DUTB ID 2117«, plačati varščino za resnost

ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Meti Šuštaršič, tel. št. 01/429 38 55, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 11.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2117