VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V VIPAVI – DUTB ID 891

nvm list

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup večstanovanjskega objekta v Vipavi – DUTB ID 891 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

  • parcela 2401 2546/211 (222 m2),
  • posamezni deli v stavbi št. 772 stoječa na parceli 2401 2546/209 (87 m2) (shrambe in pokrita parkirna mesta)
  • posamezni deli v stavbi št. 1095 (stanovanja) stoječa na parceli 2401 2546/213 (336 m2).

 

Kat. občina Št. stavbe Št. dela stavbe Opis
2401 VIPAVA 1095 1 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 2 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 3 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 4 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 5 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 6 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 7 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 8 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 9 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 10 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 11 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 12 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 13 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 14 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 15 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 16 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 17 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 18 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 772 5 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 6 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 7 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 8 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 9 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 10 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 11 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 12 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 13 Shramba
2401 VIPAVA 772 14 Shramba
2401 VIPAVA 772 15 Shramba
2401 VIPAVA 772 16 Shramba
2401 VIPAVA 772 17 Shramba
2401 VIPAVA 772 18 Shramba
2401 VIPAVA 772 19 Shramba
2401 VIPAVA 772 20 Shramba
2401 VIPAVA 772 21 Shramba
2401 VIPAVA 772 22 Shramba
2401 VIPAVA 772 23 Shramba
2401 VIPAVA 772 24 Shramba
2401 VIPAVA 772 25 Shramba
2401 VIPAVA 772 26 vhod, stopnišče, hodnik
2401 VIPAVA 772 27 vhod, stopnišče, hodnik

 

ki v naravi predstavljajo delno rekonstruiran starejši večstanovanjski objekt z notranjim dvoriščem/parkiriščem ter shrambami na naslovu Tabor 11 v Vipavi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izbrani ponudnik bo izbran skladno z naslednjim(-a) kriterijem(-a):

  • ponujena najvišja cena,

pri čemer si Prodajalec pridržuje pravico, da v postopku s ponudniki, ki so oddali enako najvišjo ponudbo izvede dodatna pogajanja, ali ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet, ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje.

Pri primerjavi ponudb bo prodajalec primerjal višino ponujene cene za nakup pogodbenega predmeta z DDV obdavčitvijo z višino ponujene cene z DPN obdavčitvijo, kjer ponudnik ali predkupni upravičenec nima pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1, pri čemer bo slednjo ponudbo z DPN obdavčitvijo prilagodil (znižal) za obveznost vračila vstopnega DDV, ki bi nastala ob nerealizaciji oproščene prodaje v skladu z ZDDV (obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP OBJEKTA V VIPAVI – DUTB ID 891

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 19.4.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »891-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA V VIPAVI – DUTB ID 891«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.4.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUT ID 891