VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ŠMARTNEM POD ŠMARNO GORO – DUTB ID 100897

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Šmartnem pod Šmarno goro – DUTB ID 100897 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 1. parcela 1750 314/5 (ID 4789721) v izmeri 1.207 m2,
 2. parcela 1750 314/6 (ID 2649067) v izmeri 1.300 m2,
 3. parcela 1750 314/21 (ID 3646503) v izmeri 657 m2,
 4. parcela 1750 314/22 (ID 3142132) v izmeri 120 m2,
 5. parcela 1750 314/23 (ID 2428338) v izmeri 777 m2,
 6. parcela 1750 314/24 (ID 1085018) v izmeri 121 m2,
 7. parcela 1750 314/39 (ID 4957592) v izmeri 943 m2,
 8. parcela 1750 314/40 (ID 2270730) v izmeri 812 m2,
 9. parcela 1750 314/41 (ID 2438911) v izmeri 805 m2,
 10. parcela 1750 314/42 (ID 2438912) v izmeri 798 m2,
 11. parcela 1750 314/43 (ID 423375) v izmeri 813 m2,
 12. parcela 1750 314/44 (ID 4789721) v izmeri 255 m2,

 

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v Šmartnem pod Šmarno goro, namenjena stanovanjski gradnji, sklop devetih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in sklop treh zemljišč za dovozne poti skupne površine 8.608 m2, primerna za razvoj samostojnih, vrstnih, verižnih ali atrijskih hiš ter dvojčkov, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.850.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.07.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d. sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ŠMARTNEM– DUTB ID 100897«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Miha Perme, tel. št. 01/4293 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 09.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 897