VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA PC DOLSKO – DUTB ID 32

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča PC Dolsko – DUTB ID 32 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine: z ID znaki:

 • parcela 1767 227/3 (ID 2797131), v izmeri 12.934 m2,
 • parcela 1767 227/4 (ID 781398), v izmeri 2.236 m2,
 • parcela 1767 227/5 (ID 2964663), v izmeri 79 m2,
 • parcela 1767 227/6 (ID 4476158), v izmeri 727 m2,
 • parcela 1767 227/7 (ID 2886052), v izmeri 7.081 m2,
 • parcela 1767 227/8 (ID 5069171), v izmeri 369 m2,
 • parcela 1767 239/2 (ID 2963001), v izmeri 22.235 m2,
 • parcela 1767 239/3 (ID 1954715), v izmeri 4.546 m2,
 • parcela 1767 239/4 (ID 947978), v izmeri 253 m2,
 • parcela 1767 239/5 (id 4474426), v izmeri 481 m2,
 • parcela 1767 239/6 (ID 4642534), v izmeri 1.104 m2,
 • parcela 1767 239/7 (ID 2291568), v izmeri 58 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidano stavbno zemljišče v (skupni) izmeri  52.103 m2, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 3.050.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 07.07.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA PC DOLSKO – DUTB ID 32«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Mišo Josip Ivanec, tel. št. 01 / 429 34 88, elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 06.07.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB