VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA RABELČJA VAS – DUTB ID 6111

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča Rabelčja vas – DUTB ID 6111 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

Sklop 1, ki ga sestavljajo nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 392 566/40, do deleža 298/19951,
  • parcela 392 566/46, parcela 392 566/48, parcela 392 566/60, parcela 392 624/1, parcela 392 625/2, parcela 392 627/5, parcela 392 627/6, parcela 392 706/11, do celote,

v skupni izmeri 19.106 m2;

Sklop 2, ki ga sestavljata nepremičnini z ID znakoma:

  • parcela 392 566/14 in parcela 392 566/45, do celote, v skupni izmeri 12.206 m2;

ki vse v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča, v skupni izmeri 31.312 m2 in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena na naslednji način:

  • Sklop 1 v višini 670.000,00 EUR + pripadajoči davek;
  • Sklop 2 v višini 430.000,00 EUR + pripadajoči davek;
  • Nakup celote (Sklop 1 in Sklop 2) v višini 1.100.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.07.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer:

  • do oddaje ponudbe za Sklop 1 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »6111-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 25.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
  • do oddaje ponudbe za Sklop 2 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »6111-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 25.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
  • do oddaje ponudbe za nakup celote (Sklop 1 in Sklop 2) – potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »6111-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP CELOTE«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. 030 60 27 28, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 07.07.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 6111