VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA S POSLOVNO STAVBO V GORNJI RADGONI – DUTB ID 106620

nvm list

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča s poslovno stavbo v Gornji Radgoni – DUTB ID 106620 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom: parcela 186 441/1 (ID 3553828), v velikosti  33.992 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče namenske rabe gospodarske cone na katerih stoji stavba številka 352 s tremi posameznimi deli stavbe, na naslovu Ljutomerska cesta 34e, Gornja Radgona, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 4.000.000,00 + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31. 3. 2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »106620-matična številka«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP zemljišča s poslovno stavbo v Gornji Radgoni – DUTB ID 106620«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Maji Pšeničnik tel. št. 02 25 20 703, elektronska pošta maja.psenicnik@dutb.eu ali Borisu Vončini tel. št. 01 42 93 485, elektronska pošta  boris.voncina@dutb.eu in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30. 3. 2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 6620