VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V TRGOVSKI CONI GAŽENICA (ZADAR) – DUTB ID 6003 / POZIV NA PODNOŠENJE OBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U TRGOVAČKOJ ZONI GAŽENICA (ZADAR) – DUTB ID 6003

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v trgovski coni Gaženica (Zadar)) – DUTB ID 6003 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine, navedene v Prilogi 1 tega Vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.700.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V ZADRU – DUTB ID 6003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.11.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudniki bodo lahko ponudbe za pogodbeni predmet oddali že prvi naslednji dan po objavi tega Vabila (od 02.10.2020), ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu https://nepremicnine.dutb.eu/.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Edo Bečić, tel. št. 00386/40-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 27.11.2020.

POZIV NA PODNOŠENJE OBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U TRGOVAČKOJ ZONI GAŽENICA (ZADAR) – DUTB ID 6003

Ugovorni predmet u ovom pozivu na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju zemljišta u trgovačkoj zoni Gaženica (Zadar)) – DUTB ID 6003 (u daljnjem tekstu: poziv) jesu nekretnine navedene u Prilogu 1. ovom pozivu koje su vlasništvo društva Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., matični broj: 6339620000 (u daljnjem tekstu također: prodavatelj).

Informativna neto prodajna cijena ugovornog predmeta određena je u iznosu od 1.700.000,00 EUR + pripadajući porez.

Ponuditelj je dužan unutar natječajnog roka, i to do podnošenja ponude (potvrda o uplaćenoj jamčevini na kojoj se vidi datum uplate čini obvezan prilog ponudi), na transakcijski račun prodavatelja br. SI56 2900 0005 1319 162, vođen kod banke UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., model i poziv na broj »__-matični br., odnosno datum rođenja«, uz naznaku u opisu plaćanja »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V ZADRU – DUTB ID 6003« uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 EUR (u ovom pozivu također: jamčevina), što predstavlja bitan uvjet za valjanost ponude i sudjelovanje ponuditelja u ovom postupku odabira ponuditelja i prodaje.

Rok za primitak obvezujućih ponuda (natječajni rok) jest do uključujući 30.11. 2020. (do 23:59:59 sati).

Eventualni ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u vezi s ugovornim predmetom na temelju prethodnog dogovora kod predstavnika prodavatelja Ede Bečića, br. tel. 00386/40-977-235, elektronička pošta edo.becic@dutb.eu, i to tijekom radnog vremena od 9 do 15 sati, do uključujući 27.11. 2020.

OGLAS DUTB ID 6003