VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNEGA MESTA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO, KOPER – DUTB ID 42-257

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO, KOPER – DUTB ID 42-257 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  • del stavbe 2606-6987-257 (ID 5894542), v velikosti 12,77 m2,

ki v naravi predstavlja parkirno mesto s komercialno oznako G IV PM 9, v 9. etaži stavbe DE, na naslovu Kvedrova cesta 24-26, 6000 Koper, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 7.200,00 EUR, in sicer s pripadajočim davkom (22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0042-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PARKIRNEGA MESTA NOKTURNO – DUTB ID 42-257«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 27.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 26.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 0042«.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec Prijava in priloži podpisan Popis lastnosti (glej Priloga 2);
  • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 26.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 28.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 28.10.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 200,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Meta Šuštaršič, tel. št. 01 42 93 855, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 25.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 42-257