VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČA v NOVI VASI NAD DRAGONJO – DUTB ID 6065

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnini – stavbnih zemljišč v Novi vasi nad Dragonjo – DUTB ID 6065 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine  z ID znakom:

  • parcela 2634 2068/4, (ID 2876469), v izmeri 165,00 m2,
  • parcela 2634 2065/4 (ID 2876469), v izmeri 627,00 m2,
  • parcela 2634 2068/6, (ID 3380276), v izmeri 065,00 m2,
  • parcela 2634 2068/5, (ID 5226753), v izmeri 195,00 m2,
  • parcela 2634 2068/7 (ID 3548202), v izmeri 172,00m2,

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča, v Novi vasi nad Dragonjo, v skupni izmeri 4.224,00 m2 (GURS), lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 260.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  6065 – matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče Šmarje – DUTB ID 6065«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  14.10.2021 kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 6065.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec Prijava;
  • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 15.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili)

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 15.10.2021 ob 12.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 2.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Marko Urbanija, tel. št. 01 429 34 78, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 12.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6065