VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV– STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom) V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU PARK POD JAVORNIKI, POSTOJNA

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila za elektronsko javno dražbo za nakup posameznih delov – stanovanj, s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom – v večstanovanjskem objektu Park pod Javorniki, na naslovu Park pod Javorniki 4, Postojna (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektih, in sicer:

 • 10 stanovanj, s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Pogodbeni predmet se nahaja v dveh večstanovanjskih objektih (v nadaljevanju: objekt Park pod Javorniki):

 • ID znak: stavba 2490-2182, kjer se nahaja stanovanjski del s pripadajočo shrambo;
 • ID znak: stavba 2490-2188, kjer se nahaja pripadajoče parkirno mesto,

oba na naslovu Park pod Javorniki 4, Postojna.

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 2 tega Vabila in na spletni strani www.parkpodjavorniki.eu, in sicer:

 • za nove enote so cene s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5% DDV), ki ga plača kupec,
 • za rabljene enote so končne cene, od katere 2% DPN odvede in plača prodajalec.

Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Postojna – ID 2120«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo stanovanje Postojna« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, Postojna – št. 2120-1-2021.

Razpisni elementi elektronske javne dražbe (E-dražbe) so sledeči:

 • elektronska prijava na E-dražbo do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok) na naslovu https://dutb.edrazbe.si/
 • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 16.03.2021 do 23.59:59 ure (potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.03.2021
 • do 22.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • začetek E-dražbe:

 

 • 25.3.2021

1.POS022, del stavbe 2490-2182-22 in 2490-2188-22, se bo začela dne ob 10:00 uri,

2.POS045, del stavbe 2490-2182-45 in 2490-2188-45, se bo začela dne ob 11:30 uri,

3.POS018, del stavbe 2490-2182-18 in 2490-2188-18, se bo začela dne ob 13:00 uri,

4.POS043, del stavbe 2490-2182-43 in 2490-2188-43, se bo začela dne ob 14:30 uri,

5.POS040, del stavbe 2490-2182-40 in 2490-2188-40, se bo začela dne ob 16:00 uri.

 

 • 26.3.2021 

6.POS042, del stavbe 2490-2182-42 in 2490-2188-42, se bo začela dne ob 9:00 uri,

7.POS050, del stavbe 2490-2182-50 in 2490-2188-50, se bo začela dne ob 10:30 uri,

8.POS052, del stavbe 2490-2182-52 in 2490-2188-52, se bo začela dne ob 12:00 uri

9.POS009, del stavbe 2490-2182-9 in 2490-2188-9, se bo začela dne ob 13:30 uri,

10.POS048, del stavbe 2490-2182-48 in 2490-2188-48, se bo začela dne ob 15:00 uri.

 • korak višanja 1.000 EUR.

 

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri predstavniku prodajalca:

 RCN nepremičnine d.o.o.

Tel. št: 080/73 73

E-mail: info@rcn.si

oziroma na spletnem naslovu www.parkpodjavorniki.eu

 

in sicer do vključno 16.03.2021.

OGLA DUTB – NEPREMIČNINE ID 2120