VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE RADLJE OB DRAVI – DUTB ID 100247

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup poslovne stavbe Radlje ob Dravi – DUTB ID 100247 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  • parcela 804 817 (ID 1743510), v izmeri 470 m2,

 

ki v naravi predstavlja neopremljeno poslovno stavbo – trgovina z izložbenim oknom (231,4 m2), pisarne (231,4 m2), skupni prostori (138,8 m2), skupne velikosti 601,6 m2 NTP, na naslovu Koroška cesta 3, v centru mesta Radlje ob Dravi, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 75.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 12.07.2021 do 12. ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 100247«.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 13.07.2021 ob 13. uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PARIŠKE KOMUNE MB – DUTB ID 100251«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Obvestilo:

V obvestilu na spletni strani in v vabilu je napačno naveden sklic za plačilo varščine, ki se je glasil:  sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PARIŠKE KOMUNE MB – DUTB ID 100251«. Pravilen novi sklic je  »sklic »247-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba RADLJE OB DRAVI – DUTB ID 100247«. Hkrati vas obveščamo, da bo za uspešno prijavo na dražbo pripoznano vplačilo varščine na katerega koli od  navedenih sklicev.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 12.07.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Iztok Vozelj, tel. št. 02 25 20 710 ali 051 693 653, elektronska pošta iztok.vozelj@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 7.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 247