VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA NA KETTEJEVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 102131

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja na Kettejevi ulici v Mariboru – DUTB ID 102131 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  • del stavbe 659-1567-7 (ID 6034301) v izmeri 86 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljeno 3 sobno stanovanje v izmeri 86 m2, na naslovu Kettejeva ulica 3, 2000 Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 86.900,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 22.06.2021 do 11:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 102131.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 23.06.2021 ob 13.00 uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba stanovanje v Mariboru – DUTB ID 102131«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 8.690,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  22.06.2021 kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Blaž Ribič, tel. št. 02 25 20 706 elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 21.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2131