13.Maj.2022

DUTB ne prodaja lastniških naložb v turizmu

Ljubljana, 13. maj 2022 – Osnovna naloga DUTB v skladu z zakonom in smernicami je upravljati premoženje na način, da ga lahko odproda po najvišji možni ceni. Enako velja za področje turističnih naložb, pri čemer DUTB upošteva veljavno strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Ker pogoji za izpolnitev strategije 20172021 niso bili izpolnjeni, nova strategija ni bila pravočasno sprejeta, ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pa, kljub zaprosilu DUTB, več mesecev ni podalo stališča glede nadaljnjega upravljanja turističnega premoženja, je DUTB sprejela odločitev o začetku priprave prodajnih postopkov turističnih naložb (pri čemer prodajni postopki niso bili nikoli začeti). Vlada RS je 11. maja 2022 sprejela strategijo slovenskega turizma 2022-2028, v kateri je odločila, da lastniške naložbe v turizmu, s katerimi upravlja DUTB, ostanejo v lasti države, zato je DUTB preklicala sklep o začetku priprav prodajnih postopkov omenjenih naložb. DUTB ni spremenila statutov družb IBT, d.d., in THERMANA, d.d.

V nadaljevanju podajamo podrobnejši pregled in obrazložitev tematike.

S sklepom Vlade Republike Slovenije številka 47607-6/2019/3 z dne 14. 2. 2019 je bilo DUTB naloženih več ravnanj v povezavi z zavarovanji in naložbami v družbi Istrabenz Turizem, d.d., med drugim unovčitev zavarovanj in ustanovitev namenske družbe. DUTB je ustanovila družbo Sklad turističnih naložb, d.o.o., ki bi lahko opravila naloge namenske družbe, na katero bi DUTB v skladu s sklepom vlade prenesla tudi delnice družbe Istrabenz Turizem.

Pogoji za prenos delnic se vse do danes niso izpolnili, hkrati pa je omenjen sklep, povezan z usmeritvami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, do tega tedna ni bil spremenjen v smislu podaljšanja obdobja veljavnosti sprejete strategije. Zato je po strokovnem prepričanju odpadla podlaga, ki je (vsebinsko) služila izdaji citiranega sklepa Vlade RS, saj ciljev, ki jih opredeljuje navedena strategija in jih zasleduje Vlada RS ni bilo več mogoče doseči. Zato je bilo potrebno zaključiti, da je sklep delničarja neizvršljiv.

DUTB mora v skladu s Smernicami za delovanje DUTB biti aktiven lastnik premoženja in upravljati premoženje tako, da bo omogočena odprodaja po najboljši mogoči ceni. Cilj DUTB je tudi zagotoviti, da so davkoplačevalci kar najmanj obremenjeni, pri čemer ta cilj doseže s prestrukturiranjem in upravljanjem premoženja tako, da vrednost premoženja maksimira. Hkrati mora DUTB v skladu s finančnim planom ustvariti še veliko prilivov, katere lahko doseže predvsem z aktivnejšo prodajo svojega premoženja. Ker je DUTB tudi v tem primeru skušal v celoti ravnati v skladu s predpisi in veljavnimi sklepi lastnika, je slednjega dvakrat zaprosila za stališče glede veljavnosti sklepa številka zgoraj navedenega sklepa in posledične možnosti prodaje lastniških naložb.

Ker DUTB vse do tega tedna ni prejela nobenega odgovora na svoja vprašanja, glede na trenutno stanje na kapitalskih trgih, pa je bilo moč oceniti, da je smotrno na trg ponuditi njene večje naložbe, med katere sodita tudi lastniška deleža v družbah Istrabenz turizem, d.d., in THERMANA, d.d., je pričela s pripravljanjem odločitev v povezavi s pričetkom prodajnih postopkov lastniških naložb v teh dveh družbah. Seveda bi DUTB v tem postopku v celoti ravnala v skladu z veljavnimi predpisi in bi, ob upoštevanju Smernic za delovanje DUTB, pred odločitvijo glede sprejema morebiti prejetih ponudb za nakup lastniških deležev, v odločanje vključila tudi svojega lastnika.

V tem tednu je prišlo do bistveno spremenjenih okoliščin glede odločitve o začetku prodajnega postopka. DUTB se je namreč seznanila, da je Vlada Republike Slovenije ta teden sprejela novo sedemletno strategijo slovenskega turizma, ki predstavlja temeljni okvir razvoja turizma. Smernice za delovanje DUTB sicer še niso spremenjene, tako da še zmeraj določajo zgolj, da DUTB postopa pri upravljanju premoženja tako, da sledi ključnim usmeritvam iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in jih upošteva tudi v poslovni strategiji. Ne glede na to pa menimo, da je prav, da DUTB sledi tudi širšemu javnemu interesu, kot je opredeljen v ključnih strateških dokumentih države, kamor nova strategija nedvomno sodi. Strategija slovenskega turizma 2022-2028 predvideva v okviru ukrepa 1.3.1 model usmerjenega dokončanja konsolidacije, razvoja in privatizacije preostalih naložb države v turističnem sektorju, ki ga je mogoče razlagati na način, da družbe v državni lasti v prvi fazi zadržijo lastniške naložbe, torej tudi lastniške naložbe v družbah Istrabenz Turizem, d.d., in THERMANA, d.d.

Da je takšno stališče DUTB pravilno, kaže tudi včeraj, 12. maja 2022, prejeti dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Slednjemu je Generalni sekretariat Vlade RS odstopi v reševanje dopis DUTB z dne 14. 12. 2021, v katerem je slednja Vlado RS povprašala glede veljavnosti sklepa številka 47607-6/2019/3 z dne 14. 2. 2019 in posledičnih aktivnostih glede naložb v družbah Istrabenz Turizem, d.d., in THERMANA, d.d. Dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pritrjuje zadnjim zaključkom DUTB, to je, da naj DUTB še naprej sledi veljavnim sklepom Vlade RS in veljavni Strategiji slovenskega turizma 2022-2028.

Glede na navedeno je ustrezno, da DUTB ravna v skladu z lastnimi zaključki in mnenjem ministrstva ter zaključi začete prodajne aktivnosti glede prodaje lastniških naložb v družbah Istrabenz Turizem, d.d., in THERMANA, d.d. Da je bilo takšne zaključke mogoče sprejeti šele po sprejemu nove Strategije slovenskega turizma 2022-2028, kaže tudi to, da je DUTB na svoj dopis prejela odgovor šele po petih mesecih in to šele po sprejemu nove strategije slovenskega turizma.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more