15.Mar.2017

DUTB nima pravne podlage za izdajo izbrisnih pobotnic

​Ljubljana, 15. marec 2017 – Zaradi napačnega poročanja POP TV, ki je v oddajah 24ur Zvečer 13. in 14. marca letos navajal neresnične in neutemeljene informacije v zvezi s poplačilom podizvajalcev družbe Vegrad AM, DUTB objavlja resnične informacije. Navkljub pisnim pojasnilom DUTB voditelj in novinarji POP TV ne razumejo ali nočejo upoštevati dejanskega stanja obravnavane tematike. Dejstvo namreč je, da voditelj in novinarji krivdo za situacijo podizvajalcev družbe Vegrad AM pripisujejo DUTB, pri čemer ne razumejo, da bi DUTB, če bi postopala kot predlagajo na POP TV, ne le delovala v nasprotju s svojim poslanstvom, temveč tudi kršila zakonodajo.  Ob tem pa ni nezanemarljiva informacija, da so  podizvajalci iz stečajne mase Vegrad AM prejeli tudi že odškodnino.  
Da bi javnosti predstavili realno sliko, objavljamo pojasnila v nadaljevanju.
 
Namen ustanovitve DUTB
Republika Slovenija je Družbo za upravljanje terjatev bank ustanovila za to, da povrne denar, ki so si ga od bank izposodila podjetja, nato pa iz takšnih ali drugačnih razlogov denarja niso vračale. Ker je bankam zaradi velikega obsega nedonosnih kreditov grozila kapitalska neustreznost, se je država odločila, da bo to premoženje odplačno prenesla na DUTB.
Prenos dolžnika Vegrad AM iz NLB na DUTB
Na DUTB so bile v sklopu procesa prenosa terjatev (formalno konec 2013, fizično pa spomladi 2014) iz NLB prenesene tudi  terjatve dolžnika Vegrad AM, d.o.o., v stečaju. Šlo je za 92.953.000 evrov terjatev s pripadajočimi zavarovanji v obliki stanovanj v Celovških dvorih.
Kupci, ki so stanovanja pridobili s kompenzacijo, so vedeli, da so stanovanja  obremenjena
Omenjene terjatve pa niso bile zavarovane zgolj s stanovanji v lastništvu družbe Vegrad AM, temveč tudi s stanovanji v lasti drugih pravnih oseb. Te pravne osebe so stanovanja pridobile na osnovi t. i. »kompenzacije«. Ker NLB kot hipotekarna upnica ni prejela kupnine iz naslova prodaje stanovanj, saj je šlo za nedenarni tok med prodajalcem (Vegrad AM) in podizvajalci, tudi ni izdala izbrisnih pobotnic. Tako stanovanja niso postala bremen prosta. Podizvajalci, ki so stanovanja pridobili s kompenzacijo, so bili s temi dejstvi seznanjeni. V pogodbah, ki so jih podpisali z družbo Vegrad AM (lastnico stanovanj), je bilo namreč navedeno, da kupujejo »obremenjeno« nepremičnino.
Pri tem poudarjamo, da podizvajalci-lastniki teh stanovanj niso plačali, temveč so jih kompenzirali za opravljena dela in storitve, ki so jih opravili kot podizvajalci Vegrada. S tega vidika so podizvajalci, ki so se dogovorili za kompenzacije s stanovanji, v prednosti v primerjavi s tistimi podizvajalci, ki v kompenzacije niso šli. Iz zemljiške knjige izhaja, da so na predmetnih nepremičnih vpisane veljavne hipoteke v korist NLB oz. zdaj DUTB, poleg ostalih hipotek.
Tudi če bi DUTB pobotnice izbrisala, bi pravico na stanovanjih uveljavljali drugi nosilci hipotek
Hkrati  DUTB s strani NLB ni prejela nobene dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je lastnikom »obremenjenih stanovanj« dolžna izdati izbrisne pobotnice. DUTB je lastnike omenjenih stanovanj večkrat pozvala, da ji predložijo pisno dokumentacijo, iz katere bi nedvoumno izhajalo, da je DUTB dolžna izdati izbrisne pobotnice. Žal neuspešno, lastniki dokumentacije niso nikoli dostavili.
Podizvajalci so iz stečajne mase Vegrad AM prejeli odškodnino
Ob vsem navedenem je pomembno poudariti, da je stečajni upravitelj Vegrada AM Bojan Klenovšek v sodelovanju z NLB podizvajalcem iz stečajnega postopka družbe Vegrad AM izplačal odškodnino v višini 1,3 evrov mio. Denar je bil nakazan v letu 2016.   
Kaj zakon določa v primeru neplačila dolga
V primerih, ko dolg ni poplačan, je pravica in dolžnost vsakega hipotekarnega upnika, da si dolg povrne z unovčitvijo zavarovanja. Omenjena stanovanja, ki so zavarovanja za dolg družbe Vegrad AM, je torej treba poplačati, sicer ta dolg pade na pleča davkoplačevalcev.
Vloga DUTB v omenjenem primeru
DUTB je z zakonom zavezana cilju, da maksimira vrednost tveganemu premoženju, ki ga je nanjo prenesla država (DUTB pa zanj plačala s svežim kapitalom), in na ta način povrne kar največ davkoplačevalskega denarja.  Zato je v skladu z zakonom za poplačilo dolga družbe Vegrad AM dolžna unovčiti zavarovanja v obliki stanovanj.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more