25.Apr.2018

DUTB v lanskem letu ustvarila 67 milijonov EUR dobička

24. aprila 2018 je Upravni odbor DUTB je potrdil Letno poročilo DUTB za leto 2017, ki razgrinja uspešno poslovanje družbe v preteklem letu. V letu 2017 je DUTB ustvarila 434,7 milijona EUR prilivov in 67 milijonov EUR dobička ter tako občutno presegla večino ključnih kazalnikov poslovanja, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije v Smernicah za delovanje DUTB. Uspešno in učinkovito poslovanje je imelo za posledico tudi znatno znižanje stroškov financiranja in poslovanja.

24. aprila 2018 je Upravni odbor DUTB je potrdil Letno poročilo DUTB za leto 2017, ki razgrinja uspešno poslovanje družbe v preteklem letu. V letu 2017 je DUTB ustvarila 434,7 milijona EUR prilivov in 67 milijonov EUR dobička ter tako občutno presegla večino ključnih kazalnikov poslovanja, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije v Smernicah za delovanje DUTB. Uspešno in učinkovito poslovanje je imelo za posledico tudi znatno znižanje stroškov financiranja in poslovanja.

V letu 2017 je bilo s prodajo sredstev in upravljanimi odplačili dolga ustvarjenih 434,7 milijona EUR prilivov, kar predstavlja 21,5 % prenosne vrednosti vseh sredstev, več kot dvakratnik zakonsko določenega cilja 10 %. S tem je bilo preteklo leto najuspešnejše v zgodovini poslovanja DUTB. Medtem, ko je glavnina (322 milijonov EUR) ustvarjenih prilivov še vedno prišla iz posojilnega portfelja, je skoraj 100 milijonov EUR prilivov iz nepremičninskega portfelja potrdilo učinkovitost in usmeritev DUTB v prevzemanje nepremičnin iz zavarovanj kreditov z namenom upravljanja in dodajanja vrednosti za prodajo ob primernem času. Tu izstopata predvsem veliki stanovanjski soseski Celovški dvori ter Nokturno, ki sta bili v letu 2017 skoraj v celoti prodani, poleg tega pa je bilo prodanih tudi veliko trgovinskih in poslovnih prostorov.

Rekordna raven dobička

V letu 2017 je bila dosežna rekordna raven dobička po davkih v višini 67,0 milijona EUR, kar je skoraj podvojilo kapital DUTB na 146,4 milijona EUR in dvignilo EROE (ekonomsko dobičkonosnost kapitala, tj. povprečno letno donosnost vloženega kapitala s popravki) na 24,7 %, visoko nad zahtevano mejo 8 %.

Bilančna vsota se je zmanjšala za 23 %, v glavni meri zaradi portfelja posojil, saj so dodatni prevzemi nepremičnin in premiki v lastniških naložbah imeli za posledico, da je vrednost slednjih portfeljev ostala na ravneh iz preteklega leta.

Presežna likvidnost je DUTB omogočila, da je med letom izvedla več predčasnih poplačil dolga, na koncu leta pa je poplačala tudi zadnji dve preostali obveznici, izdani ob prenosu sredstev na DUTB. Del poplačila je moral biti refinanciran, pogoji pa so veliko ugodnejši od preteklih, kar nadalje znižuje načrtovane odhodke iz financiranja ter omogoča DUTB večjo fleksibilnost v prihodnjem upravljanju dolga.

Zmanjšanje državnega primanjkljaja

Tudi v kontekstu javnofinančne konsolidacije je DUTB v letu 2017 imela pozitiven vpliv na zmanjševanje primanjkljaja države. S svojimi transakcijami je, skladno z ESA metodologijo, katere uporabo nadzorujeta Ministrstvo za finance in Banka Slovenije, leto končala z znatnim presežkom, bolje od načrtov.

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ter dne 23. aprila 2018 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 24. aprila 2018 obravnaval Upravni odbor in ga bo posredoval v sprejem Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB. Vlada Republike Slovenije letnega poročila še ni sprejela.

Revidirano letno poročilo DUTB 2017

Novice

Preberi več
05.Maj.2021

Vabilo zainteresiranim kandidatom za člane organov nadzora in poslovodenja

DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov. Če vas sodelovanje...

Read more
30.Sep.2020

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020

Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020. Poslovanje DUTB v prvem...

Read more
11.Avg.2020

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo...

Read more