30.Sep.2020

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020

Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020.

Poslovanje DUTB v prvem polletju 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo covid-19. S hitrim odzivom konec marca in v aprilu je DUTB pomagala ohraniti vzdržno poslovno okolje nekaterim večjim dolžnikom ter družbam v svoji lasti. DUTB je sprejela več ukrepov, ki prispevajo k lažjemu soočanju s krizo v najbolj prizadetih podjetjih. Glavni ukrepi vključujejo: začasne odloge plačil obveznosti, likvidnostna posojila ter financiranje nujnih investicij pa tudi podaljšanje rokov plačila za že sklenjene transakcije. Zaznan je bil tudi upad interesa s strani vlagateljev. Kljub zaostrenim okoliščinam je družba polletje zaključila z dobičkom v višini 3,4 milijona EUR, ki izhaja iz zaključenih transakcij.

Epidemija in z njo povezana zaostritev gospodarskega okolja, je najbolj vplivala na ustvarjene prilive družbe, pri katerih je bila v prvi polovici leta dosežena le dobra četrtina zahtevanih letnih ustvarjenih prilivov. Glede na stanje in predvidevanja ob pripravi popravek Finančnega načrta DUTB iz junija 2020 predvideva, da ta kazalnik v letu 2020 ne bo dosežen, je pa družba od ustanovitve do sredine leta 2020 ustvarila že 1.799 milijonov EUR prilivov. Doseganje drugih kazalnikov ni ogroženo, prav tako ne sposobnost družbe za redno odplačilo dolgov, saj je DUTB leto začela z znatno likvidnostno rezervo.

Obseg portfeljev v upravljanju se je v prvi polovici leta 2020 zmanjšal za 5 %, najbolj portfelj terjatev, pri katerem je bilo izvedenih tudi nekaj konverzij v nepremičnine, tako da se slednji portfelj ni občutno znižal. Ob odsotnosti transakcij je portfelj lastniških naložb ostal praktično nespremenjen.

V prvem polletju 2020 je DUTB uspešno zaključila še pet dodatnih primerov prestrukturiranj dolžnikov. Na dan 30. junij 2020 je imela DUTB odprtih še 54 aktivnih primerov prestrukturiranja od skupno 126 primerov. Poleg teh je DUTB obravnava tudi 635 večjih primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj prav tako več kot polovičen.

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2020 je dostopno tudi na spletni strani družbe, http://www.dutb.eu.

Poslovodstvo DUTB

Novice

Preberi več
05.Maj.2021

Vabilo zainteresiranim kandidatom za člane organov nadzora in poslovodenja

DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov. Če vas sodelovanje...

Read more
30.Sep.2020

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020

Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020. Poslovanje DUTB v prvem...

Read more
11.Avg.2020

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo...

Read more