11.Avg.2020

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2019.

V letu 2019 je DUTB znova poslovala uspešno. Z unovčitvijo premoženja v višini 220,8 milijona EUR je presegla svoj finančni načrt, z racionalnim poslovanjem pa je dosegla tudi predpisan kazalnik stroškovne učinkovitost. Čisti dobiček v višini 40,2 milijona EUR je povečal kapital družbe na 242,1 milijona EUR, kar je že več od začetnega vložka lastnika (Republike Slovenije) v letu 2013. Ob tem so bili doseženi vsi letni kazalniki poslovanja, določeni v Smernicah za delovanje DUTB, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Obseg portfeljev v upravljanju se je v letu 2019 zmanjšal za 16 %, najbolj portfelj terjatev, pri katerem je bilo izvedenih tudi nekaj konverzij v nepremičnine, tako da se ta portfelj ni občutno znižal, kljub prodaji več kot 30 milijonov EUR nepremičnin. Neto povečanje portfelja lastniških naložb je posledica konverzije terjatev v 100-odstotno lastništvo družbe Istrabenz turizem, d. d.

Medtem ko so se stroški financiranja znižali za četrtino, so se primerljivi stroški poslovanja v letu 2019 glede na leto 2018 znižali za 15 %. Skupno so bili stroški poslovanja malenkostno višji od predhodnega leta, in sicer izključno zaradi oblikovanja dolgoročnih rezervacij in izgubljenih tožb.

V letu 2019 je DUTB uspešno zaključila še 10 dodatnih primerov prestrukturiranj dolžnikov, s čimer je presegla mejo polovice vseh prestrukturiranj. Poleg teh 130 primerov prestrukturiranja DUTB skupno obravnava tudi 631 večjih primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj prav tako polovičen.

V letu 2019 je DUTB skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti poplačala 132 milijonov EUR glavnic posojil, poleg tega pa predčasno še za 15 milijonov EUR glavnic posojil, skupaj torej 147 milijonov EUR. Od ustanovitve je DUTB poplačala že 1,4 milijarde EUR obveznosti, povezanih s prenesenimi in prevzetimi terjatvami. Od leta 2013 do konca leta 2019 je DUTB plačala tudi 147,2 milijona EUR za obresti in 70,9 milijona EUR za državno poroštvo na dolg.

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana ter 28. julija 2020 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 29. julija 2020 obravnaval in potrdil upravni odbor ter bo posredovano v sprejem Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB.

Revidirano letno poročilo 2019 je dostopno na http://www.dutb.eu.

Novice

Preberi več
05.Maj.2021

Vabilo zainteresiranim kandidatom za člane organov nadzora in poslovodenja

DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov. Če vas sodelovanje...

Read more
30.Sep.2020

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020

Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020. Poslovanje DUTB v prvem...

Read more
11.Avg.2020

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo...

Read more