21.Apr.2017

Obvestilo o pristopu k pogodbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je dne 21.4.2017 s podpisom izjave o pristopu pristopila k Pogodbi o opravljanju storitev, sklenjeni dne 22.3.2017 in dopolnjeni z Aneksom št. 1 dne 21.4.2017 (v nadaljevanju: Pogodba) med družbami ALTA Skladi d.d. (v imenu in za račun vzajemnih skladov Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, Alpen.Developed, delniški podsklad, Alpen.Emerging, delniški podsklad, Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS in Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR), KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (v imenu in za račun podskladov KD Krovnega sklada KD GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD, KD RASTKO, EVROPSKI DELNIŠKI SKLAD, in KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI) in PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper (v imenu in za račun vzajemnega sklada PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV), kot naročniki ter družbami PUBLIKUM HOLDING d.o.o., ALTA Invest, investicijske storitve, d. d. in ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. kot svetovalci.

Predmet Pogodbe je izvedba svetovalnih storitev v zvezi s prodajo delnic izdajatelja CINKARNA Celje, d.d. (v nadaljevanju: Družba) z oznako CICG in ISIN kodo SI0031103805.

V skladu z določili Pogodbe le-ta stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo ali k njej pristopijo naročniki, ki so skupaj imetniki vsaj tolikšnega števila delnic, ki predstavljajo 25 % + 1 delnico osnovnega kapitala Družbe in dne 21.4.2017 je DUTB s strani družbe ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. prejela obvestilo, da je Pogodba pričela veljati istega dne.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Novice

Preberi več
05.Maj.2021

Vabilo zainteresiranim kandidatom za člane organov nadzora in poslovodenja

DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov. Če vas sodelovanje...

Read more
30.Sep.2020

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020

Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020. Poslovanje DUTB v prvem...

Read more
11.Avg.2020

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo...

Read more