06.Okt.2015

Pismo predsednika upravnega odbora DUTB dr. Larsa Nyberga

O prejemkih g. MånssonaSpoštovani gospod Mramor!
1. G. Månsson je bil zaposlen 1. avgusta 2014 s konkurenčno mednarodno plačo, ki vključuje tudi potne stroške. Dogovorjena plača je bila še vedno bistveno nižja od tiste, ki jo je g. Månsson prejemal pri prejšnjem delodajalcu. Od g. Månssona se je prav tako zahtevalo, da se umakne iz lastniške strukture pri prejšnjem delodajalcu. Njegovi prejemki so bili dogovorjeni skladno z veljavno politiko prejemkov, o tem je upravni odbor odločal 22. julija 2014. Pri sprejemanju te odločitve je sodeloval tudi takratni državni sekretar na Ministrstvu za finance, ki je bil takrat član upravnega odbora.
V obdobju od 1. avgusta 2014 do 28. februarja 2015 je g. Månsson prejemal fiksno bruto mesečno plačo v višini 20.500 EUR in variabilni del plače za uspešnost po oceni neizvršnih direktorjev DUTB, ki se je ugotavljala na podlagi uravnoteženega izkaza uspešnosti (Balanced Score Card), ki sta ga četrtletno pregledovala tudi Komisija za prejemke in upravni odbor.
Pogodba, sklenjena med DUTB in g. Månssonom z dne 21. julija 2014 je določala, da bi se v primeru, da morebitna poznejša politika prejemkov ne bi dovoljevala variabilnega dela plačila, ta spremenil v dodatno fiksno nadomestilo v višini 80 odstotkov osnovne plače. To je bilo skladno s takratno politiko prejemkov, ki za fiksni del plače ni določala omejitev. Ko je bila napovedana nova politika prejemkov, se je variabilni del plače pretvoril v fiksni dodatek, skladno s pogodbo.
Za obdobje od 1. avgusta do 28. februarja (7 mesecev) je bruto variabilni (dodatni fiksni) plače znašal 16.400 EUR mesečno oziroma skupno 114.800 EUR bruto, kar je bilo izplačano v marcu 2015. Četudi je bilo morda to plačilo v nasprotju z namenom nove politike prejemkov, je imela DUTB na podlagi veljavno sklenjene pogodbe z g. Månssonom pravno obveznost izplačati plačo g. Månssona. Ta pogodba je bila skladna s politiko prejemkov, ki je veljala v času, ko je bila pogodba podpisana.

Ministrstvo za finance je bilo v celoti obveščeno o pogodbi z g. Månssonom in o variabilnem delu plače, kot tudi o načinu izračunavanja le-tega. DUTB ni prikrivala nobenih podatkov v zvezi s plačami.
2. Z novo politiko prejemkov, ki je stopila v veljavo 5. marca 2015, so bile dogovorjene nove pogodbe z neizvršnimi direktorji, k pogodbam izvršnih direktorjev pa so bili sklenjeni aneksi. V aneksu je bila bruto plača g. Månssona znižana na 17.000 EUR, variabilni del plače pa je bil ukinjen. V primerjavi z obdobjem od avgusta 2014 do konca februarja 2015 se je plača g. Månssona znižala za 54 odstotkov.
O končni različici nove politike prejemkov se pred njenim sprejemom nihče ni pogovarjal z DUTB. Takoj potem, ko je bila sprejeta, je DUTB v pogovorih z Ministrstvom za finance opozorila na določene nenavadne določbe, ki so bile morda nenamerne, med njimi pa najbolj bode v oči dejstvo, da je bil ukinjen dodatek za potne stroške g. Månssona. Namesto tega je dobil možnost uporabe službenega vozila. Ker ima g. Månsson družino, ki živi na Švedskem in h kateri se vrača ob koncih tedna, mu službeno vozilo ne koristi.
Ministrstvo za finance (g. Mramor in g. Dragonja) sta bila seznanjena s to težavo in sta se strinjala, da so bile morebitne težave s potnimi stroški spregledane in sta nam zagotovila, da bosta poskrbela za ustrezno rešitev, bodisi z dopolnitvijo politike prejemkov bodisi drugače. Ob upoštevanju tega ozadja se je upravni odbor v vmesnem času, ko je čakal na odziv ministrstva, marca odločil, da bo g. Månssonu še naprej izplačeval potne stroške, ki so bili dogovorjeni v pogodbi g. Månssona. G. Månsson se je odpovedal službenemu vozilu. Na aprilski seji upravnega odbora, ki je bila hkrati tudi prva seja v novi sestavi upravnega odbora, se je upravni odbor seznanil, da se izplačevanje potnih stroškov nadaljuje in upravni odbor je poročilo odobril.
Dodatek za potne stroške je bil od takrat predmet razprave na več sestankih z ministrstvom, tako pred poletjem 2015 kot kasneje, nazadnje v prisotnosti celotnega neizvršnega dela upravnega odbora DUTB v ministrovem uradu 30. septembra. Še vedno smo imeli zagotovilo, da se bo ministrstvo potrudilo poiskati rešitev.

Dodatek za potne stroške g. Månssona je bil izplačan v skladu s pogodbo o zaposlitvi, medtem ko smo čakali na ukrepe ministrstva, kot so nam zagotovili. Ministrstvo je bilo v celoti seznanjeno s pogodbenimi obveznostmi. Z izjemo potnih stroškov so bila vsa izplačila članom upravnega odbora v celoti izplačana skladno z novo politiko prejemkov.
3. Skladno s sporazumom EU se lahko socialni prispevki pod določenimi pogoji plačujejo bodisi v državi zaposlitve bodisi v državi stalnega prebivališča. G. Månsson se je odločil zaprositi za slednje, pristojni organi na Švedskem pa so po določenem času to tudi odobrili. Tudi to je bilo jasno določeno v pogodbi o zaposlitvi. Izračun socialnih prispevkov, ki so bili izplačani g. Månssonu za prenakazilo švedskim davčnim organom, je priložen.
4. Priložena je tudi obrazložitev nakazil v tujino, ki so bila izvršena v februarju in maju.
S spoštovanjem,
Lars Nyberg
v vednost (brez prilog): g. Cerar, predsednik vlade
g. Počivalšek, Minister za gospodarstvo
g. Jazbec, guverner Banke Slovenije
g. Szekely, Evropska komisija
g. Anderton, ECB
g. Velculescu, MDS
6. oktobra 2015

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more