23.Sep.2016

Pojasnilo za javnost – V družbah z omejeno dobo delovanja je stalnost kadrov izjemnega pomena

V DUTB je na današnji dan 165 zaposlenih – od tega 143 aktivno – s povprečno 15-letno delovno dobo. V izkušeni ekipi so trije doktorji znanosti in 22 magistrov znanosti. 50 % zaposlenih ima univerzitetno oz. drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe, 25 % pa visoko ali prvo stopnjo bolonjske izobrazbe. DUTB, katere poslanstvo je povrniti kar največ davkoplačevalskega denarja, ki so si ga od bank izposodila podjetja in ga iz takšnih ali drugačnih razlogov niso vrnila, potrebuje kadre s specifičnimi znanji, veščinami in izkušnjami. Ker jih na slovenskem trgu ni dovolj, je DUTB svoje skrbno izbrane kadre v veliki meri usposobila sama.
Poleg zagotavljanja denarnega toka in prodaje terjatev je bila za DUTB v letošnjem letu ključna aktivnost pripojitev dveh bank ter s tem povezana reorganizacija in optimizacija poslovanja. Eden od rezultatov reorganizacije je tudi zmanjšanje ciljnega števila aktivnih zaposlenih za nedoločen čas na 142, in sicer do konca leta.
Ena od sprememb v organizaciji je tudi združitev različnih delovnih mest Projektni menedžer (I, II, III)  v eno delovno mesto Projektni menedžer s plačo do 15.000 EUR bruto. Projektni menedžerji so delavci s specifičnimi znanji in izkušnjami, potrebnimi za delo na projektih, povezanih s prestrukturiranjem in privatizacijo družb znotraj portfelja DUTB, vrednotenjem portfeljev, IT projekti, združitvijo in pripojitvijo, nadgradnjo procesov ipd. Gre za kadre, ki svojimi kompetencami in znanji konkurirajo na mednarodnem trgu dela. Konec septembra 2016 ima DUTB zaposlena dva projektna menedžerja z osnovno plačo, nižjo od zgoraj navedene najvišje možne. Zaradi spremenjene narave dela, že prenesenega znanja in dobrih praks na druge sodelavce, zaključka nekaterih ključnih projektov ter tudi plač projektnih menedžerjev v letu 2016 bodo stroški v primerjavi z letom 2015 znatno nižji.
Zaradi reorganizacije in preoblikovanja določenih poslovnih procesov je DUTB povečala produktivnost na še višjo stopnjo, kot jo je dosegala pred pripojitvijo obeh bank. To pomeni znatno povečanje odgovornosti in obremenitev ključnih zaposlenih. Izkušeni sodelavci so ena od konkurenčnih prednost njene uspešnosti, zato DUTB vzdrževanju fluktuacije na sprejemljivi ravni namenja veliko pozornosti. Kot organizacija, katere delovanje je omejeno na specifičen projekt in določen čas, je preprečevanje odhajanja ključnih kadrov za DUTB toliko večji izziv. S tem namenom je zasnovala celosten sistem orodij prejemkov in nagrajevanja, in sicer nagrado za delovno uspešnost, ki lahko znaša do 2,5-kratnika osnovne plače, nagrado za poslovno uspešnost družbe, ki lahko znaša do 1-kratnika osnovne plače in dodatek za lojalnost, ki lahko znaša do 2-kratnika osnovne plače. V obdobju enega leta lahko zaposleni iz vseh omenjenih naslovov prejmejo največ štirikratnik osnovne plače. Vprašanje plač in nagrajevanja v družbi je upravni odbor celovito uredil v internem aktu, sprejetem v decembru 2015, in ga nato dopolnil v juniju 2016. Pravilnika o notranji organizaciji in o sistematizaciji delovnih mest sta bila dopolnjena maja 2016. Vsi trije dopolnjeni interni akti so stopili v veljavo 1. julija 2016.
DUTB je dodatek za lojalnost pod določenimi pogoji namenila 45 zaposlenim. Ti so k pogodbi o zaposlitvi podpisali anekse o dodatku za lojalnost. Skupni znesek dodatka za lojalnost je 176.599 EUR bruto. Ob izpolnitvi v aneksu opredeljenih pogojev bo zaposlenim dodatek za lojalnost izplačan v dveh obrokih šele v letu 2017. Prvi obrok bo plačan v januarju, drugi pa v juliju, pod pogojem, da je ključni zaposleni takrat še zaposlen v DUTB. Skupna vsota izplačil za delovno uspešnost za leto 2015 za 82 zaposlenih je bila 243.761 EUR bruto.
V DUTB povprečna bruto plača (z dodatkom na delovno dobo) brez upoštevanja plač izvršnih direktorjev znaša 2.895 EUR bruto.
Podobna orodja prejemkov in nagrajevanja so uveljavljena tako v tujini (tako imenovani Retention Bonus, Stay bonus ipd.) kot Sloveniji. DUTB je svoj sistem nagrajevanja oblikovala v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o delovnih razmerjih. Za tovrstno nagrajevanje se je odločila v zavedanju, da so izkušnje, znanja in potencial njenih zaposlenih tako na slovenskem kot globalnem trgu dela iskani, kar se že kaže v povišani fluktuaciji. Namenjeno je ohranjanju delovnih razmerij s ključnimi sodelavci, ki izvajajo ključne naloge in primere, njihov odhod pred zaključkom dela pa bi za DUTB pomenil znatno operativno tvegaje in nesorazmerno visoke stroške.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more