29.Jun.2017

Ukrepi DUTB za dokončno finančno prestrukturiranje Mariborske livarne Maribor

​Ljubljana/Maribor, 29. junij 2017 – DUTB je kot največja lastnica in upnica družbe MLM danes na Okrožno sodišče v Mariboru vložila upniški predlog za ponovno prisilno poravnavo. Hkrati je DUTB družbi v tej fazi zagotovila ustrezne vire financiranja. Oba ukrepa bosta MLM, ki sicer uspešno izvaja operativno, poslovno in finančno prestrukturiranje ter pridobiva nove posle, zagotovila vzdržen dolg in možnost nadaljevanja rasti in razvoja v prihodnje.
Družba MLM zadnja leta uspešno izvaja prestrukturiranje, izboljšuje poslovne procese in pridobiva nove posle. Finančni učinki teh ukrepov se še niso v celoti realizirali, aktualni prihodki in denarni tok namreč ne dosegajo vrednosti, opredeljenih v Načrtu finančnega prestrukturiranja iz prisilne poravnave v letu 2013. Ob upoštevanju dejstva, da MLM deluje v kapitalsko intenzivni panogi, ki zahteva znatna vlaganja v proizvodna sredstva, njeno razdolževanje poteka počasneje kot je bilo predvideno. Posledično je uprava MLM ob koncu prvega trimesečja letošnjega leta ugotovila insolventnost družbe, saj brez dodatnih ukrepov finančnega prestrukturiranja ne bo zmožna poravnati obveznosti, ki so nastale pred prvo prisilno poravnavo. DUTB je vložila zahtevo za ponovno prisilno poravnavo, saj je ocenila, da je to najprimernejši način za ohranitev poslovanja družbe in ustvarjanje vzdržne strukture virov financiranja.
DUTB si skupaj z vodstvom MLM vseskozi prizadeva, da družbi zagotovi vzdržen dolg, kar bo MLM omogočilo nadaljnjo sposobnost pridobivanja novih poslov. Med ukrepi za odpravo insolventnosti se pripravlja tudi nov Načrt finančnega prestrukturiranja, ki poleg ponovne prisilne upniške poravnave predvideva tudi odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja in reorganizacijo družbe za izboljšanje dobičkonosnosti. Hkrati je DUTB družbi MLM v skladu z določili ZUKSB zagotovila posojilo v višini 1,5 milijonov evrov.
Postopek ponovne prisilne poravnave bo učinkoval le na obveznosti do upnikov iz prisilne poravnave iz leta 2013. DUTB v postopku konverzije dolgov v kapital načrtuje aktivno udeležbo iz razloga znižanja zadolženosti in izboljšanja kapitalske ustreznosti družbe MLM.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more