O nas

Delovanje družbe

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (DUTB), je bila ustanovljena marca 2013 kot družba v lasti Republike Slovenije. Zakonska podlaga za ustanovitev DUTB je bila podana z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki je stopil v veljavo konec leta 2012.  Njena naloga je pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena, ki so se znašle v hudih solventnostnih in likvidnostnih težavah. Med njimi je Vlada do konca leta 2013 dokapitalizirala dve največji banki, ki sta znaten del svojih slabih sredstev prenesli na DUTB. Leto 2014 sta tako začeli z izboljšanimi bilancami in zadostnim kapitalom ter likvidnostjo za odobravanje novih posojil, ki so potrebna za ponovno rast slovenskega gospodarstva.

Do konca leta 2014 je DUTB v okviru izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank prevzela še slaba sredstva od Abanke in Banke Celje in zaradi učinkovitejšega upravljanja sredstev ter zaokrožitev terjatev do posameznih dolžnikov od Probanke in Factor banke odkupila slaba posojila

Februarja 2016 je Vlada Republike Slovenije v vlogi Skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., podala soglasje k pogodbam o pripojitvi Factor banke, d.d., in Probanke, d.d., k DUTB kot prevzemni družbi. S pripojitvijo je DUTB še okrepila svojo vlogo ključnega izvajalca prestrukturiranja v Sloveniji

Dokapitalizacija bank ne bi bila možna brez prenosa sredstev na DUTB. Slednji je pomembno prispeval k obnovi zaupanja v slovenski bančni sektor, doma in v tujini. Mednarodni trgi so se odzvali z znatnim znižanjem obrestnih mer na slovenski državni dolg.

DUTB dodaja vrednost slabim sredstvom

Poslanstvo DUTB je: i) stabilizirati slovenski finančni sektor z izvajanjem Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) tako, da od sistemsko pomembnih bank prevzame slaba sredstva; ii) spodbujati zaupanje v finančni sistem in delovati v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja; iii) doseči najvišjo možno unovčljivo vrednost odkupljenih sredstev; in iv) olajšati in spodbujati trajnostno prestrukturiranje gospodarstva v Sloveniji.

Temeljna ideja delovanja DUTB je sredstva najprej prestrukturirati in jih nato odprodati, vendar šele, ko se razmere na trgu normalizirajo. Sredstev ni smiselno prodajati pod prisilo. Ko tržni udeleženci spoznajo, da prisilnih odprodaj ne bo, se tudi cene stabilizirajo

DUTB deluje previdno, pregledno in na osnovi tržnih principov. Delo DUTB poteka v treh prekrivajočih se fazah: prva je upravljanje posojil, tej sledi upravljanje premoženja in nato odprodaja.

Pri tem tesno sodeluje z bankami in drugimi deležniki pri prestrukturiranju v skladu z načeli, ki jih je sprejelo Združenje bank Slovenije.

Doprinos DUTB

Učinkovito upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij je pomembno prispevalo k okrevanju slovenskega gospodarstva.

Več
Center znanja za upravljanje nedonosnega premoženja

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v lasti Republike Slovenije je bila ustanovljena 2013 kot podpora krepitvi stabilnosti slovenskega bančnega sistema.

Več
Poslanstvo, usmeritve in strategije

Poslanstvo DUTB je z reševanjem slabih terjatev bank davkoplačevalcem povrniti kar največ sredstev ter prispevati h krepitvi finančnega sistema in gospodarstva v Sloveniji.

Več
Certifikat ETHIC Intelligence

Neodvisna in ugledna mednarodna agencija ETHIC Intelligence je Družbi za upravljanje terjatev bank v oktobru 2017 podelila najvišjo stopnjo certifikata »Anti-corruption Compliance System Cerfiticate«.

Več
Zgodovina

Zgodovina in bistveni poudarki po letih od ustanovitve DUTB 19. marca 2013 do danes.

Več
Zaposlitev

Smo ekipa sodelavcev različnih kariernih poti, izobrazb in izkušenj, ki soustvarjamo sveže ideje in rešitve za velikokrat zapletene primere, ki so nam zaupani.

Več

Letna poročila

Letna in medletna poročila o poslovanju DUTB.

Več
Financiranje

​Glede na naravo svojega poslovanja se DUTB, podobno kot druge družbe za upravljanje slabih sredstev v Evropi, financira predvsem z dolgom.

Več
Iz poslovanja

Javna obvestila družbe DUTB.

Več
DUTB v sistemu SISBON

Skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru je DUTB v letu 2018 vstopila v sistem SISBON.

Več

Upravni odbor

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Več
Komisije in odbori

Odločitve glede posojil in drugih sredstev se sprejemajo v okviru strukture komisij, v kateri so jasno opredeljeni mandati in pristojnosti.

Več
Revizija

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska aktivnost dajanja zagotovil in svetovanja, pri čemer sledi načelu dodajanja vrednosti k delovanju in izboljševanju aktivnosti organizacije, v kateri deluje.

Več
Organizacijska struktura

DUTB je organizirana tako, da učinkovito opravlja svoje poslanstvo in dosega strateške cilje, ki so jih opredelili ZUKSB, vlada kot njena lastnica in upravni odbor.

Več
Vodje OE

Vodje organizacijskih enot v DUTB

Več
Normativni okvir

Poleg ZUKSB urejajo delovanje in organiziranost DUTB tudi ...

Več
Korporativni dokumenti

Korporativni dokumenti DUTB

Več