Doprinos DUTB

Učinkovito upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij je pomembno prispevalo k okrevanju slovenskega gospodarstva

  • Unovčenje sredstev v višini 84 % prenosne vrednosti
  • Uspešno poslovanje: v zadnjih treh letih (2017-2019) je DUTB dobičkonosna družba s številnimi kazalniki poslovanja nad zastavljenimi cilji
  • Zmanjševanje deleža nedonosnih terjatev v slovenskem gospodarstvu
  • Center znanja: DUTB kot mednarodno priznan primer dobre prakse

 

DUTB se je v nekaj letih od ustanovitve vzpostavila kot vrhunski center znanja za učinkovito upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij. S tem uspešno uresničuje svoje osnovno poslanstvo, da davkoplačevalcem povrne kar največ sredstev, ki so jih vložili v sanacijo bančnega sistema. Doprinos DUTB ne vključuje le doseganja finančnih ciljev, temveč tudi posredni pozitivni vpliv na krepitev ekonomskega stanja v Sloveniji z uspešnim prestrukturiranjem podjetij ter krepitev baze znanja o upravljanju tveganih  sredstev. DUTB je z uspešnim in strokovnim delovanjem pomembno prispevala k doseženim ugodnim premikom na področju bančnega poslovanja, kreditiranja in razdolževanja podjetij. Učinkovito upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij je ključno pripomoglo k izboljšanju poslovnih kazalnikov in obetom na področju gospodarstva, sociale in širše družbe v Sloveniji.

DUTB v številkah v obdobju 2013-2019

Do konca leta 2019 je DUTB unovčila za 1,743 milijarde EUR sredstev in jih vrnila v normalno gospodarstvo. To predstavlja 84 % prenosne vrednosti sredstev. Dosežen skupen izkupiček je visoko nad zakonsko mejo 10 % unovčenih sredstev letno ter bistveno nad začetnimi pričakovanji tako domače strokovne javnosti kot tudi glede na primerljive mednarodne standarde. Posledično je DUTB prispevala k razbremenitvi bank, pa tudi k znižanju izpostavljenosti Republike Slovenije iz začetnih 2,6 mrd EUR na 0,55 milijarde EUR.

Infografika 2: Kazalniki DUTB v obdobju 2013-2019

Tabela 1: Ključni kazalniki poslovanja DUTB za obdobje 2013 – 2019

Kazalniki poslovanja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ustvarjeni kumulativni prilivi (mio EUR) 137 494 859 1.294 1.523 1.743
Ustvarjeni prilivi v % glede na prenosno vrednost 11,5 22,0 18,1 21,5 11,1 10,7
ROE (čisti dobiček (izguba) / povprečni kapital (v %) 21,9 % -5,7_% -8,0 % 59,3 % 36,4 18,5
Stroškovna učinkovitost 1 0,98 % 0,97 % 1,84 % 1,88 % 1,99 % 2,42 %
Stroškovna učinkovitost 2 1,71 %

Opomba: Kazalnik stroškovne učinkovitosti št. 1 od leta 2019 naprej ni več zavezujoč, kljub temu pa ga mora DUTB prikazovati v okviru svojega poročanja za namen primerjave s preteklimi kazalniki stroškovne učinkovitosti.

DUTB upravlja z raznolikim portfeljem sredstev, v katerem so konec leta 2019 prevladovale terjatve (58%), sledijo nepremičnine (25 %) in lastniške naložbe (17 %). Do konca 2019 se je v primerjavi z letom 2013 delež terjatev zmanjšal iz 99 % na 58 %, delež nepremičnin pa se je zaradi prevzemov iz zavarovanj s ciljem dodajanja vrednosti povečal iz 1 % na 25 %.

Slika 1: Struktura sredstev v upravljanju DUTB (2013-2019)

Opomba: Podatek na 1. januar 2016 predstavlja pošteno vrednost portfelja sredstev po pripojitvi Factor banke in Probanke k DUTB. S pripojitvijo je DUTB pridobila v upravljanje tudi manjši lizing portfelj, ki je vključen med »terjatve«.

Tabela 2: Struktura sredstev v upravljanju ob začetku delovanja DUTB in ob koncu 2019

Lastniške naložbe Nepremičnine Terjatve
V mio EUR V % V mio EUR V % V mio EUR V %
2013 / / 14 1 947 99
2019 115 17 175 25 407 58

DUTB v  številkah v letu 2019

V letu 2019 je DUTB znova poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji. Z unovčitvijo premoženja v višini 220,8 milijona EUR je presegla svoj finančni načrt, z racionalnim poslovanjem pa je dosegla tudi stroškovno učinkovitost. Čisti dobiček v višini 40,2 milijona EUR je povečal kapital družbe na 242,1 milijona EUR, kar je že več od začetnega vložka lastnika v letu 2013. Ob tem so bili doseženi vsi letni kazalniki poslovanja, določeni v Smernicah za delovanje DUTB, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije 18. aprila 2019.

DUTB je tudi v letu 2019 vzdrževala raven ustvarjenih prilivov, in sicer skoraj izključno iz transakcij manjše velikosti. Ustvarjeni prilivi v letu 2019 predstavljajo 10,7 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in so na ravni prilivov iz leta 2018, čeprav sta se med obema letoma obseg in kakovost preostalega portfelja na voljo za unovčitev znižala. Večina prilivov je izvirala iz portfelja terjatev, ki mu sledita portfelj nepremičnin in portfelj lastniških naložb.

DUTB je v letu 2019 poslovala stroškovno učinkovito. Redni stroški poslovanja (tj. stroški poslovanja brez stroškov tožb in oblikovanih rezervacij) so bili leta 2019 za skoraj 3 milijone EUR (15 %) nižji od stroškov v predhodnem letu. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za leto 2019 znaša 1,71 % in je pomembno nižji od ciljne vrednosti, ki jo določajo Smernice pri (2,06 %). Tudi v kontekstu javnofinančne konsolidacije je imela DUTB v letu 2019 pozitiven vpliv na zmanjševanje primanjkljaja države.

Tabela 3: Ključni kazalniki poslovanja DUTB za leto 2019

Kazalnik poslovanja Ciljna vrednost 2019 Rezultat 2019
Ustvarjeni kumulativni prilivi (v mio EUR) 1.078 1.743
Ustvarjeni prilivi v % (glede na komulativno prenosno vrednost) 10,0 10,7
EROE (v %) 8,0 27,5
Stroškovna učinkovitost 1 1,0 2,42
Stroškovna učinkovitost 2 2,06 1,71

DUTB je v 2019 dosegla pomemben napredek na primerih prestrukturiranja. Od 130 primerov z zasledovano (efektivno) strategijo prestrukturiranja je bilo do konca leta 2019 zaključenih 67 (52 %) primerov, 10 od njih v zadnjem letu. DUTB je v letu 2019 zaključila tudi 34 primerov unovčevanja zavarovanj, katerih skupno zaključeno število je naraslo na 156. Skupaj s 158 primeri v postečajnih postopkih (tj. po koncu stečaja primarnega dolžnika) to predstavlja 50 % vseh 631 individualno obravnavanih primerov unovčevanja zavarovanj.

Slika 4: Status na primerih prestrukturiranja v obdobju december 2018 – december 2019


Opomba: Napredek pri stanju primerov mesečno ocenijo upravljavci terjatev. Število primerov v prestrukturiranju oz. unovčevanju zavarovanj lahko niha zaradi sprememb v položaju dolžnika ali spremembe strategije, ki jo zasleduje DUTB, in ob tem zaradi različnega namena in metodologije odstopa od klasifikacije, ki je uporabljena za potrebe vrednotenja.

Primerjava uspešnosti poslovanja DUTB s sorodnimi ustanovami

S ciljem mednarodne primerjave uspešnosti poslovanja se DUTB primerja s tremi ustanovami: z irsko NAMA, s špansko SAREB in z latvijsko REVERTA. Primerjava med njimi in DUTB temelji na relativnem času delovanja, pri čemer niso primerjani rezultati istih koledarskih let, ampak let po ustanovitvi posamezne družbe.[1]

Slika 2: Izbrani primerjalni poslovni kazalniki družb za upravljanje slabih terjatev (DUTB, NAMA, SAREB, REVERTA)

Opomba: NAMA je bila ustanovljena decembra 2009, SAREB novembra 2012 in REVERTA maja 2012. Oznaka »t+6« se nanaša na šesto leto poslovanja posamezne družbe.

Izračun stroškovne učinkovitosti je zaradi primerljivosti z drugimi ustanovami poenostavljen in se zato nekoliko razlikuje od kazalnika, kot ga predpisujejo smernice (Tabela 6). Neodplačan dolg prikazuje primerjavo finančnih obveznosti s celotnim dolgom, ki je bil izdan za financiranje prevzetih sredstev.

*REVERTA je bila konec šestega leta svojega delovanja likvidirana. V tem procesu je bil preostali portfelj terjatev prodan in posledično je zaključna bilanca družbe občutno manjša, kar znižuje povprečna sredstva v upravljanju in tako povečuje letno stroškovno učinkovitost. Brez učinka znižanja portfelja terjatev bi preračunana stroškovna učinkovitost znašala 9,1 %.

Vir: Lastni izračuni iz letnih poročil izbranih družb.

Prispevek h krčenju nedonosnih terjatev, prestrukturiranju podjetij in prodaji nepremičnin

Stanje v slovenskem bančnem sistemu se je od sanacije leta 2013 do danes znatno izboljšalo. Pomemben delež k izboljšanju je prispevala DUTB, ki je od bank prevzela upravljanje nedonosnih terjatev.

Delež nedonosnih terjatev do podjetij v slovenskem bančnem sektorju se še vedno zmanjšuje iz najvišje ravni pri 18,1 % (28,0 % za posojila podjetjem) tik pred prenosom prvih sredstev na DUTB konec leta 2013. Konec leta 2019 so skupne terjatve v zamudi nad 90 dni v kreditnem portfelju bank znašale 466 milijonov EUR (1,1-odstotni delež v vseh terjatvah), od katerih so terjatve v zamudi do podjetij vrednostno predstavljale malo nad 40 % (1,4-odstotni delež v terjatvah do podjetij).[2]

Slika 3: Gibanje deleža nedonosnih terjatev v slovenskem bančnem sektorju

Opomba: Nedonosne terjatve kot terjatve z zamudo več kot 90 dni. Banka Slovenije objavlja tudi nedonosne izpostavljenosti glede na spremenjeno EBA definicijo iz leta 2015, a je za predstavitev uporabljena navedena mera zaradi večje ustreznosti časovne vrste podatkov.

Vir: Banka Slovenije: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2010 – februar 2020. Podatek o deležu v skupnem dolgu ni na voljo pred decembrom 2011.

Danes so banke v Sloveniji dobičkonosne, dobro kapitalizirane in imajo ustrezno strukturo financiranja. Prenos terjatev je prispeval k obnovi zaupanja v slovenski bančni sektor doma in v tujini, mednarodni trgi pa so se odzvali z znižanjem obrestnih mer na slovenski državni dolg.

Številna nekoč velika podjetja, ki so zašla v težave, so bila s pomočjo DUTB prestrukturirana in uspešno nastopajo na trgu, s čimer se ohranjajo tradicija, znanje in delovna mesta. DUTB je številnim podjetjem pomagala s procesom prestrukturiranja, v katerem je podjetje pripravila na nadaljnje delovanje s ciljem zagotoviti dolgoročno učinkovitost poslovanja in konkurenčnost ter doseči največje mogoče poplačilo dolgov z denarnim tokom iz poslovanja.

V celotnem obdobju poslovanja si je DUTB prizadevala za napredek na primerih prestrukturiranja in unovčevanja zavarovanj.

Tabela 4: Status na primerih prestrukturiranja v obdobju januar 2015 – december 2019

Status primerov prestrukturiranja Jan 2015 Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Dec 2019
Primer zaključen 1 11 23 46 57 67
Izhodni postopki 2 12 17 8 5 2
Izvedba 48 59 82 65 64 47
Pogajanja 35 23 11 13 4 13
Prenos in (ponovna) analiza 15 2 5 4  

1

 

1

DUTB aktivno podpira prodajne postopke nepremičnin in s prejeto kupnino poplačuje davkoplačevalce. S prodajo lastniških nepremičnin je DUTB v letu 2019 ustvarila prilive v višini 34,4 milijona EUR. Največji delež predstavlja prodaja stanovanj. Od ustanovitve do konca 2019 je DUTB s prodajami nepremičnin ustvarila prilive v skupni višini 194,6 milijona EUR.

Tabela 5: Gibanje portfelja nepremičnin 2013 – 2019

Prodaja nepremičnin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Št. prodanih nepremičnin 0 0 10 43 63 81 23
Vrednost  prodanih nepremičnin (v mio €) 0,0 0,0 2,2 18,2 95,8 44,0 34,4

Opomba: Število prodanih nepremičnin prestavlja samo popolnoma prodane nepremičnine, medtem ko vrednostni podatek vključuje vse prodaje v letu (stanovanja v večstanovanjskih zgradbah, dele zemljišč ipd.)

Tabela 6: Stanje zaloge nepremičnin 2013 – 2019

Zaloge napremičnin 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 1.1.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Stanje zaloge nepremičnin (v mio EUR) 0,0 49,1 68,3 97,2 197,7 194,2 180,5 175,1

Mednarodno priznan center znanja

Uspešno in kakovostno delo DUTB so prepoznale in potrdile številne domače in mednarodne institucije. Doprinos DUTB se ne odraža le v poslovnih rezultatih, ampak tudi v priznavanju DUTB kot referenčne dobre prakse v novi industriji upravljanja slabih terjatev.

Slovenija je vzpostavila institucijo, ki je danes vzorčni model drugim državam, ki ustanavljajo podobne ustanove. Tuja strokovna javnost priznava, da je bila DUTB kljub kompleksni nalogi, ki izhaja iz značilnosti prenesenega premoženja in zapletene strukture deležnikov, in kljub javnemu lastništvu pri unovčevanju premoženja hitrejša od primerljivih ustanov v drugih državah.


  • DUTB v prvem kvartalu 2020 po oceni Ministrstva za finance dosegla ključne cilje in uresničuje strateške usmeritve

Ministrstvo za finance je v Poročilu glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2020[3] izpostavilo, da je DUTB v obdobju poročanja sledila zahtevanim ključnim kazalnikom poslovanja, kot so določeni v Smernicah za delovanje DUTB, ter uresničevala strateške usmeritve.


  • Evropska komisija potrdila napredek Slovenije pri reševanju slabih terjatev in izvajanju strategije DUTB

Evropska komisija je 26. 2. 2020 objavila Country Report Slovenia s pregledom napredka na področju strukturnih reform in preprečevanja makoekonomskih neravnovesij.  Med spodbudnimi ugotovitvami je izpostavila napredek slovenskega bančnega sektorja, ki je močno izboljšal dobičkonosnost, kakovost sredstev in likvidnost. Tudi delež slabih terjatev se je močno znižal: iz 22,8 % v 2014 na 4,5 % v juniju 2019. Evropska komisija v poročilu tudi izpostavlja, da DUTB napreduje v izpolnjevanju večjega dela svojega poslanstva, predvsem na področju dobičkonosnosti in zniževanja sredstev .[4]


  • EBA izpostavila napredek slovenskih bank pri zniževanju deleža slabih terjatev

EBA je v novembru 2019 izdala poročilo o stanju slabih terjatev v EU (EBA report on NPL). Primerjava deležev slabih terjatev med junijem 2015 in junijem 2019 kaže, da je večina držav EU dosegla napredek. Banke v državah z visokim deležem slabih terjatev so v začetku tega obdobja večinoma poročale o največjih izboljšavah in so ključni pospeševalec zniževanja tega kazalnika na ravni EU. Denimo, italijanske banke, ki so beležile najvišji delež slabih terjatev, so znižale ta kazalnik za 9 odstotnih točk, španske banke kot druge najuspešnejše v zniževanju slabih terjatev pa so delež znižale za 3,5 odstotne točke. Banke na Cipru in v Sloveniji so beležile znižanje blizu 30 oziroma 20 odstotnih točk, irske banke pa za več kot 15 odstotnih točk. Podatek za Slovenijo velja za obdobje od septembra 2015 do junija 2019.6


[1] Ker so bila prva sredstva prenesena na DUTB v decembru 2013, ta efektivno deluje šest polnih let. Tako njeni rezultati leta 2019 v primerjave vstopajo kot »t+6«.

[2] Vsi podatki in izračuni (razen za leto 2013) iz publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank, Banka Slovenije, februar 2020.

[3] Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2020, Ministrstvo za finance, 19.06.2020.

[4] Country Report Slovenia 2020 –  2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011, 26.2.2020

6 EBA report on NPL – Progress made and challenges ahead, European Banking Authority, 8.11.2019