Komisije in odbori

Odločitve glede posojil in drugih sredstev se sprejemajo v okviru strukture komisij, v kateri so jasno opredeljeni mandati in pristojnosti. Natančneje delujejo trije kreditni odbori in dva naložbena odbora, pri čemer kreditni odbori delujejo na operativni, izvršni in upravni ravni, naložbena odbora pa na izvršni in upravni ravni.

Komisije upravnega odbora

Leta 2013 je upravni odbor v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ustanovil in imenoval člane revizijske komisije in komisije za prejemke, v maju 2014 pa člane akreditacijske komisije. Vsi člani upravnega odbora so člani kreditnega in naložbenega odbora na upravni ravni.

Revizijska komisija

Obseg dela komisije je opredeljen v poslovniku. Komisija deluje neodvisno od izvršnega vodstva, njen cilj pa je zagotoviti ustrezno zaščito interesov delničarjev glede računovodskega poročanja in notranje kontrole. Tako komisija pomaga upravnemu odboru pri izpolnjevanju njegove nadzorne funkcije, in sicer tako da spremlja proces računovodskega poročanja, učinkovitost sistemov notranje kontrole in upravljanja tveganj ter učinkovitost funkcije notranje revizije. Komisija zagotavlja, da se pomembne teme v zvezi z računovodskim poročanjem ter finančnimi in operativnimi tveganji analizirajo bolj poglobljeno in natančno, kot je to po navadi mogoče na sejah upravnega odbora. Komisiji je naložena odgovornost, da se seznani z zakonsko revizijo letnih računovodskih izkazov ter spremlja nepristranskost in neodvisnost zakonskih revizorjev. Poleg tega je komisija odgovorna za usmerjanje in ocenjevanje dela funkcije notranje revizije. Komisija ni odgovorna za poročanje, izvedbo revizij ali določitev, ali so računovodski izkazi popolni, točni in skladni s splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Za zadnje tri naloge so odgovorni izvršno vodstvo in neodvisni revizorji. Komisija spremlja učinkovitost sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v celoti, ta njena naloga pa sega prek procesa računovodskega poročanja.

Komisija za prejemke

Komisija za prejemke je notranji organ DUTB, ki je bil ustanovljen aprila 2013, njena funkcija pa je del strukture korporativnega upravljanja DUTB. Obseg odgovornosti komisije za prejemke v prvi fazi zajema vzpostavitev ustrezne politike prejemkov osebja DUTB in pripravo okvirja za sledenje uspešnosti zaposlenih. Na splošno je komisija za prejemke odgovorna za pripravo odločitev glede prejemkov.

Komisija ima vsaj tri člane:

  • dva neizvršna direktorja DUTB in
  • zunanjega člana/-e, strokovnjaka/-e na področju ocenjevanja uspešnosti vodstva in prejemkov zunaj DUTB.


Akreditacijska komisija

Akreditacijska komisija je notranji organ DUTB, ki izbira možne kandidate za članstvo v nadzornih svetih drugih družb. Zato to ni komisija v smislu določenih drugih podobnih organov, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih družbah (npr. revizijska komisija) in katerih funkcija bi bila del korporativnega upravljanja DUTB. Akreditacijska komisija izbira ustrezne notranje ali zunanje kandidate na podlagi notranjih meril in pogojev ter tudi potreb nadzornega sveta posamezne družbe glede na izzive, s katerimi se družba srečuje.

Komisija ima vsaj spodaj navedene člane:

  • enega izvršnega direktorja, ki je obenem vodja upravljanja premoženja;
  • neizvršnega direktorja DUTB;
  • zunanjega člana, strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja izven DUTB.

 

V primeru odsotnosti enega ali več članov so pomožni člani glavni izvršni direktor DUTB in neizvršni direktorji.