Metodologija vrednotenja premoženja

Metodologija vrednotenja posojil
Izračun poštene vrednosti posameznega posojila temelji na izračunu pričakovane vrednosti posojil. Za vsako podjetje sta pri ocenjevanju vrednosti in pričakovanih denarnih tokov obravnavani dve strategiji (strategija prestrukturiranja ali strategija unovčenja zavarovanj). Ocenjena je tudi verjetnost za realizacijo obeh strategij s pomočjo modela za določanje verjetnosti neplačila (angl. Default Probability Scorecard), ki upošteva različne elemente poslovnega tveganja. Pri strategiji prestrukturiranja so upoštevani ocenjeni denarni tokovi družbe in njena zmožnost servisiranja dolga, v primeru strategije unovčenja zavarovanj pa vrednosti sredstev, ki so dana v zavarovanje ob upoštevanju pravnih značilnosti zavarovanj. Za vsako strategijo je izračunana sedanja vrednost denarnih tokov z upoštevanjem interne diskontne stopnje, ki predstavlja tehtano povprečje stroškov kapitala za DUTB. Če je verjetnost za uresničitev strategije prestrukturiranja nižja od 50 %, so v skladu s konservativnim pristopom upoštevani samo denarni tokovi iz unovčenja zavarovanj. Če verjetnost za uresničitev strategije prestrukturiranja presega 50 %, je vrednost posojila ocenjena glede na binomski model vrednotenja realnih opcij, ki upošteva tehtanje obeh strategij glede na verjetnost za posamezno strategijo. Tako se zniža vrednost v okviru scenarija prestrukturiranja, ki temelji na verjetnosti neplačila ob upoštevanju vrednost zavarovanja kot rezervne možnosti ob neuspehu prestrukturiranja.

Metodologija vrednotenja nepremičnin
Za stanovanjske in posamezne individualne nepremičnine, ki so glede na zunanje ocene vredne manj kot 2 milijona EUR, je uporabljena poenostavljena metoda ocenjevanja vrednosti. Ta metoda temelji na metodologiji, ki jo uporablja Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). Pridobljene ocene vrednosti so prilagojene z uporabo različnih korekcijskih faktorjev, kot so lokacija, velikost, zasedenost itd. Za kompleksnejše nepremičnine je vrednost ocenjena na podlagi metodologije diskontiranih denarnih tokov, temelječih na napovedih denarnih tokov.

Metodologija vrednotenja lastniških naložb
Lastniške naložbe, kjer je DUTB lastnica več kot 20 % lastniškega kapitala oziroma katerih knjigovodska vrednost presega 5 milijonov EUR, se vrednotijo z uporabo metode diskontiranja prostih denarnih tokov. Druge lastniške naložbe se vrednotijo z uporabo primerjalne metode, ki temelji na večkratnikih EV/EBITDA. Za manjše naložbe, kjer je na voljo tržna vrednost ob zadostni likvidnosti, se uporabi cena delnice.​