Notranja in zunanja revizija

Notranja revizija

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska aktivnost dajanja zagotovil in svetovanja, pri čemer sledi načelu dodajanja vrednosti k delovanju in izboljševanju aktivnosti organizacije, v kateri deluje. Notranje revizijska dejavnost pomaga organizaciji pri doseganju zastavljenih ciljev s sistematičnim in metodičnim pristopom k ocenjevanju in izboljševanju učinkovitosti procesov vodenja, upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol. Cilj notranje revizijske funkcije v DUTB je povečevanje dodane vrednosti organizacije in izboljšanje delovanja družbe ter pomoč pri doseganju njenih ciljev. Notranje revizijska funkcija poroča neposredno Upravnemu odboru, ki potrjuje Listino notranje revizijske dejavnosti, načrt revidiranja in načrt ter obseg potrebnih virov. Delo notranje revizijske funkcije v DUTB sledi zavezujočim etičnim in strokovnim standardom mednarodnega Inštituta notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors) in Slovenskega inštituta za revizijo.

Ključna usmeritev notranje revizijske funkcije je prispevati k uspešnosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol DUTB skozi revizijske in svetovalne naloge. Poleg izvajanja sprejetega načrta aktivnosti je notranje revizijska funkcija v vsakodnevne aktivnosti DUTB vključena tudi v pogovorih s sodelavci, ne glede na to, ali se sodelavci na notranje revizijsko funkcijo obračajo po pomoč ali nasvet s področja notranjih kontrol in ravnanja s tveganji, ali želijo zgolj preizkusiti svoje zamisli v odprtem dialogu z nekom, ki zastavlja prava vprašanja in predlaga izvedljive rešitve.

V petem letu obstoja, konec leta 2019, je aktivnosti notranje revizijske dejavnosti v DUTB v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih je izdal Inštitut notranjih revizorjev (Institute of Internal Auditors IIA), presojal zunanji izvajalec, ki je ocenil, da je splošna skladnost s strokovnimi standardi dosežena.

Zunanja revizija

Računovodske izkaze DUTB od 2013 do vključno 2019 je revidirala družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. Zunanji revizor je v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poročal Upravnemu odboru in Revizijski komisiji DUTB.