Upravni odbor

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski Upravni odbor. Sestavljajo ga trije izvršni direktorji, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas, in štirje neizvršni direktorji.​

Neizvršni direktorji

Mag. Franc Dover

Izjava o neodvisnosti

Mag. Franc Dover, magister tehniških znanosti, je predsednik upravnega odbora, ki je funkcijo neizvršnega direktorja nastopil 18. februarja 2021. Po zaključku študija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je karierno pot začel kot asistent na fakulteti, nato je zasedal številne vodstvene in vodilne funkcije v družbah Plinarna Maribor, d. o. o., Petrol plin, d. o. o., Bio goriva, d. o. o., Javno komunalno podjetje Ptuj in Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Od 1. julija 2020 je direktor družbe Snaga, d. o. o. Maribor. Franc Dover je tudi predsednik nadzornega sveta in član kadrovske komisije HSE, d. o. o. ter znotraj Zbornice komunalnega gospodarstva podpredsednik komisije za urejanje in čiščenje javnih površin ter član komisije za ekonomiko. V 30-letni karieri je vodil tudi velike sisteme z več kot 200 zaposlenimi in razvijal strokovna znanja ter kompetence s področij vodenja ter pogajanja, upravljanja sprememb in razvoja dejavnosti na področju energetike in komunale.

Marko Tišma je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je funkcijo neizvršnega direktorja DUTB nastopil 14. decembra 2018. V več kot 25-letni karieri je poglobljena znanja in izkušnje s področij managementa in financ pridobival pretežno na vodilnih in vodstvenih položajih v različnih gospodarskih družbah kot predsednik uprav, glavni direktor ali direktor različnih področij, na katerih je organiziral delo in vodil kolektive tudi z več kot 200 zaposlenimi. Svojo poslovno pot je začel v Zdravilišču Rogaška, d. d., v katerem je kmalu postal član vodstvene ekipe. Vodil je center poslovnega svetovanja v družbi Hosting, d. o. o., in deloval na področju za upravljanje kapitalskih naložb v KBM INFOND. Bil je direktor marketinga in korporativnega komuniciranja v Novi Kreditni banki Maribor ter glavni in izvršni direktor družbe ČZP Večer, d. o. o. Kot nekdanji likvidacijski in stečajni upravitelj ter aktualni član nadzornih svetov Terme Olimia, d. d., in SID banke, d. d., je zelo dober poznavalec delovanja vseh funkcij različnih gospodarskih družb.

Mag. Aleksander Lozej

Izjava o neodvisnosti

Mag. Aleksander Lozej je funkcijo neizvršnega direktorja nastopil 21. junija 2019. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik in magister splošnega managementa. Doslej je zasedal vodstvena mesta v javnem in zasebnem sektorju, največ izkušenj pa ima iz sektorja bančništva, saj je bil devet let član uprave banke Intesa Sanpaolo, d. d. Pred tem je deloval kot svetovalec uprave Banke Koper, d. d., direktor družbe Finor, d. o. o., ter direktor Zavoda za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve Občine Izola. Na svoji več kot 30-letni poslovni poti je razvijal poglobljena znanja s področij vodenja, kadrov in organizacije, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja, opravljanja finančnih poslov ter uvajanja sprememb. Aleksander Lozej je ekspertni član nadzornega sveta z veljavno licenco Združenja članov nadzornih svetov in je bil v preteklosti član ali predsednik nadzornega sveta več gospodarskih družb. Opravljen ima tudi pravosodni izpit.

Mag. Alenka Urnaut Ropoša

Izjava o neodvisnosti

Mag. Alenka Urnaut Ropoša, magistrica znanosti in univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, je bila 3. junija 2020 imenovana za neizvršno direktorico v Upravnem odboru DUTB. V 20 letih se je na svoji poklicni poti ukvarjala z vodenjem investicij in zahtevnih organizacijskih timov ter z razvojem kompleksnih nepremičninskih projektov in ob tem pridobila številne izkušnje dela s podjetji s področja gradbeništva, projektiranja in nepremičnin pa tudi sodelovanja z mednarodnimi nepremičninskimi skladi, lokalnimi skupnostmi in s finančnimi institucijami. Je lastnica in direktorica podjetja Renova Real, d. o. o., strokovna sodelavka v podjetju BV Finančna skupina in Euroimmobilien group, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, sodna cenilka za strokovno področje gradbeništva – podpodročje nepremičnine in pooblaščena inženirka. Svojo poslovno pot je začela kot pomočnica direktorja v Sgp Kograd Igem Inženiring v Dravogradu, kasneje postala direktorica investicij v Probau g. i. z. v Velenju, pred ustanovitvijo lastnega podjetja pa je bila direktorica podjetja Pilon ing v Velenju, kjer se je tudi ukvarjala s poslovnim in z nepremičninskim svetovanjem ter razvojem kompleksnih nepremičninskih projektov.

Izvršni direktorji

Dr. Robert Rožič

Dr. Robert Rožič, doktor prava in managementa nepremičnin, je funkcijo v. d. glavnega izvršnega direktorja nastopil 21. aprila 2021. V DUTB vodi področja pravo, nabava in javno naročanje, kadri, upravljanje naložb, upravljanje nepremičnin, pravno svetovanje upravnemu odboru ter kabinet upravnega odbora. Je izkušen manager, ki je strokovne izkušnje pridobival kot namestnik direktorja družbe Mobitel, d.d., direktor področij za pravne, kadrovske in splošne zadeve v družbah Elektro Slovenija, d.d., ter Slovenske železnice, d.o.o. Bil je izvršni direktor družbe Železniško gradbeno podjetje, d.d., in generalni sekretar v družbi Slovenske železnice, d.o.o. Robert Rožič je prav tako predsednik nadzornega sveta družbe 2TDK, d.o.o., in namestnik predsednika nadzornega sveta DARS-a, bil je tudi član številnih drugih nadzornih svetov.

Matej Pirc

Matej Pirc, izvršni direktor DUTB, je odgovoren za področja upravljanje terjatev, poslovne analize in vrednotenja, finance, računovodstvo, kontroling, podpora upravljanju sredstev ter informatika, notranja revizija in skladnost poslovanja.  Novo funkcijo je nastopil 21. aprila 2021. Od aprila 2019 je opravljal funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB. Pred tem je bil tri mesece v. d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15‑letnimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih financ, računovodstva, kontrolinga, investicij, razvoja, informatike, kadrov, pravnih zadev, upravljanja z likvidnostjo in finančnih tveganj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, v matični družbi in hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Bil je član uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., in pozneje Slovenskega državnega holdinga, d. d. Aprila 2014 je postal predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb ter za finance. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A. T. Kearney, d. o. o., pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte ter projekte, povezane s prevzemi in z združitvami.