Upravni odbor

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski Upravni odbor. Sestavljajo ga trije izvršni direktorji, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas, in štirje neizvršni direktorji.​

Neizvršni direktorji

Mag. Franc Dover

Izjava o neodvisnosti

Mag. Franc Dover, magister tehniških znanosti, je predsednik upravnega odbora, ki je funkcijo neizvršnega direktorja nastopil 18. februarja 2021. Po zaključku študija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je karierno pot začel kot asistent na fakulteti, nato je zasedal številne vodstvene in vodilne funkcije v družbah Plinarna Maribor, d. o. o., Petrol plin, d. o. o., Bio goriva, d. o. o., Javno komunalno podjetje Ptuj in Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Od 1. julija 2020 je direktor družbe Snaga, d. o. o. Maribor. Franc Dover je tudi predsednik nadzornega sveta in član kadrovske komisije HSE, d. o. o. ter znotraj Zbornice komunalnega gospodarstva podpredsednik komisije za urejanje in čiščenje javnih površin ter član komisije za ekonomiko. V 30-letni karieri je vodil tudi velike sisteme z več kot 200 zaposlenimi in razvijal strokovna znanja ter kompetence s področij vodenja ter pogajanja, upravljanja sprememb in razvoja dejavnosti na področju energetike in komunale.

Marko Tišma je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je funkcijo neizvršnega direktorja DUTB nastopil 14. decembra 2018. V več kot 25-letni karieri je poglobljena znanja in izkušnje s področij managementa in financ pridobival pretežno na vodilnih in vodstvenih položajih v različnih gospodarskih družbah kot predsednik uprav, glavni direktor ali direktor različnih področij, kjer je organiziral delo in vodil kolektive tudi z več kot 200 zaposlenimi. Svojo poslovno pot je začel v Zdravilišču Rogaška, kjer je kmalu postal član vodstvene ekipe. Vodil je center poslovnega svetovanja v družbi Hosting in deloval na področju za upravljanje kapitalskih naložb v KBM INFOND. Bil je direktor marketinga in korporativnega komuniciranja v Novi kreditni banki Maribor in glavni ter izvršni direktor družbe ČZP Večer. Kot nekdanji likvidacijski in stečajni upravitelj ter aktualni član Nadzornih svetov Term Olimje in SID banke, kjer je namestnik predsednika, je zelo dober poznavalec delovanja vseh funkcij različnih gospodarskih družb.

Aleksander Lozej

Izjava o neodvisnosti

Aleksander Lozej je funkcijo neizvršnega direktorja nastopil 21. junija 2019. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik ter magister splošnega managementa. Doslej je zasedal vodstvena mesta v javnem in zasebnem sektorju, največ izkušenj pa ima iz sektorja bančništva, saj je bil devet let član Uprave banke Intesa Sanpaolo, d. d. Pred tem je deloval kot svetovalec uprave Banke Koper, d. d., direktor družbe Finor, d. o. o., ter direktor Zavoda za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve Občine Izola. Na svoji več kot 30-letni poslovni poti je razvijal poglobljena znanja s področij vodenja, kadrov in organizacije, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja, opravljanja finančnih poslov ter uvajanja sprememb. Aleksander Lozej je ekspertni član nadzornega sveta z veljavno licenco Združenja članov nadzornih svetov in je bil v preteklosti član ali predsednik nadzornega sveta več gospodarskih družb. Opravljen ima tudi pravosodni izpit.

Mag. Alenka Urnaut Ropoša

Izjava o neodvisnosti

Mag. Alenka Urnaut Ropoša, magistra znanosti in univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, je bila 3. junija 2020 imenovana za neizvršno direktorico v Upravnem odboru DUTB. V 20-ih letih se je na svoji poklicni poti ukvarjala z vodenjem investicij in zahtevnih organizacijskih timov ter z razvojem kompleksnih nepremičninskih projektov in ob tem pridobila številne izkušnje dela s podjetji s področja gradbeništva, projektiranja in nepremičnin, pa tudi sodelovanja z mednarodnimi nepremičninskimi skladi, lokalnimi skupnostmi in s finančnimi institucijami. Je lastnica in direktorica podjetja Renova Real d.o.o., strokovna sodelavka v podjetju BV Finančna skupina in Euroimmobilien group, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, sodna cenilka za strokovno področje gradbeništva – podpodročje nepremičnine in pooblaščena inženirka. Svojo poslovno pot je začela kot pomočnica direktorja v Sgp Kograd Igem Inženiring v Dravogradu, postala kasneje direktorica investicij v Probau g.i.z. v Velenju, pred ustanovitvijo lastnega podjetja pa je bila direktorica podjetja Pilon ing v Velenju, kjer se je tudi ukvarjala s poslovnim in nepremičninskim svetovanjem ter razvojem kompleksnih nepremičninskih projektov.

Izvršni direktorji

Matej Pirc

Matej Pirc je funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB nastopil 29. aprila 2019. Pred tem je bil tri mesece v.d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB. Vodi področja upravljanja nepremičnin, skladnosti poslovanja, notranje revizije,  korporativnega komuniciranja in marketinga, kadrov in glavno pisarno. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15 letnimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih financ, računovodstva, kontrolinga, investicij, razvoja, informatike, kadrov, pravnih zadev, upravljanja z likvidnostjo in s finančnimi tveganji. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več̌ let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, d. d., tako v matični kot hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Bil je član Uprave Slovenske odškodninske družbe in kasneje Slovenskega državnega holdinga. Aprila 2014 je postal predsednik Uprave SDH, med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb in finance. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A.T. Kearney, pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte in projekte, povezane s prevzemi in združitvami.

Dr. Andraž Grum

Dr. Andraž Grum, izvršni direktor DUTB, odgovoren za področja poslovne analize in vrednotenje, pravo, nabava in javno naročanje, finance in računovodstvo, kontroling ter informatika, je svojo funkcijo nastopil 27. maja 2019. Ima skoraj 20 let delovnih izkušenj v različnih gospodarskih, pretežno finančnih družbah, v katerih je zasedal vodstvene položaje. Po izobrazbi je doktor ekonomskih znanosti. Skozi dolgoletno kariero je pridobil poglobljena znanja in izkušnje s področij finančnih analiz, vrednotenja premoženja, podjetniških financ, upravljanja problematičnih naložb, uravnavanja tveganj, investicijskega upravljanja in korporativnega upravljanja. Svojo poslovno pot je začel v Abanki na področju analiz trga kapitala in portfeljskega upravljanja. V družbi Triglav Skladi je skrbel za upravljanje vzajemnih skladov. Nato je kariero razvijal v družbah Vipa Holding, Deželna banka Slovenije in DBS Nepremičnine. Bil je tudi član nadzornih svetov več podjetij in finančnih družb. Je imetnik licence za borznega posrednika in upravljavca premoženja ter licence za zavarovalnega zastopnika in posrednika.

Mag. Dimitrij Piciga

Mag. Dimitrij Piciga je funkcijo izvršnega direktorja DUTB prevzel 23. decembra 2020. Po izobrazbi magister ekonomskih znanosti je v svoji več kot 20-letni karieri pridobil raznolika znanja in izkušnje s področij vodenja, prestrukturiranja in reorganiziranja večjih gospodarskih družb v zasebnem ter javnem sektorju, razvoja novih podjetniških idej in spodbujanja timov, še zlasti na področju turizma. Svojo poklicno pot je pričel v Hotelih Bernardin kot pomočnik vodje prodaje in nadaljeval s šestletnim obdobjem v turističnih agencijah Globtour (kot vodja domačega turizma) in Kompas (kot direktor produkcije). V letih 2006 do 2017 je opravljal vodstvene funkcije kot direktor Slovenske turistične organizacije, izvršni direktor turistične agencije Kompas in predsednik uprave družbe Hit. Zadnja leta pred nastopom funkcije v DUTB je kot direktor družbe Diogenes sodeloval pri razvoju turističnih strategij in turističnih produktov ter nastopal kot svetovalec investitorjem na različnih področjih.