Upravni odbor

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski Upravni odbor. Sestavljajo ga trije izvršni direktorji, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas, in štirje neizvršni direktorji.​

Neizvršni direktorji

Franci Matoz, univ. dipl. iur., je  funkcijo neizršnega direktorja in predsednika upravnega odbora DUTB nastopil 23. julija 2021. Po končani kadetski šoli v Tacnu je kot miličnik služboval v Divači, se hkrati šolal ob delu in kasneje končal redni študij na Pravni fakulteti. Kmalu je napredoval v pomočnika komandirja, v času osamosvojitvene vojne je bil vodja posebne policijske enote, nato je postal komandir Postaje prometne policije Koper. Leta 1996 je zaključil redni univerzitetni študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem odvetniškem pripravništvu je leta 2001 postal odvetnik in ustanovil svojo odvetniško družbo, ki jo vodi še danes. V tem času je za poklic odvetnika usposobil več kot 45 kandidatov in pripravnikov. Odlikujeta ga timsko delo in sposobnost prenašanja znanj na sodelavce. Franci Matoz deluje na vseh strokovnih pravnih področjih, še posebej na področju korporacijskega prava kot zastopnik velikih gospodarskih družb. Aktivno se angažira tudi pri svetovanju občinam na področjih financ, stvarnega premoženja, varstva okolja in urejanja prostora. Ima bogate izkušnje pri načrtovanju razpisov in prodaj stvarnega premoženja, deležev družb, dokapitalizacij ipd. Je predsednik nadzornega  sveta družbe Luka Koper in namestnik predsednika nadzornega sveta družbe Slovenske železnice.

Gregor Planteu

Izjava o neodvisnosti

Gregor Planteu je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je funkcijo neizvršnega direktorja DUTB nastopil 23. julija 2021. Že med študijem je bil dejaven na področju podjetništva. Nato se je zaposlil kot direktor financ za regijo vzhodni Adriatic v globalni družbi A. P. Moller – Maersk Group in kasneje postal vodja regijske pisarne za finance in kontroling s sedežem v Genovi v Italiji. V letih med 2010 in 2017 je v različnih organizacijah kot finančni direktor, pomočnik direktorja in direktor športnega kluba vodil posle, upravljal korporativne finance in izvajal finančne sanacije. Nato je postal izredni član uprave v poslovnem sistemu Mecator, zdaj je pomočnik predsednika uprave za neosnovne dejavnosti. V svoji karieri je razvil številna strokovna znanja, predvsem na področjih vodenja in zastopanja družb, upravljanja korporativnih financ, finančnega prestrukturiranja ter projektnega in investicijskega financiranja.

Mag. Aleksander Lozej

Izjava o neodvisnosti

Mag. Aleksander Lozej je funkcijo neizvršnega direktorja nastopil 21. junija 2019. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik in magister splošnega managementa. Doslej je zasedal vodstvena mesta v javnem in zasebnem sektorju, največ izkušenj pa ima iz sektorja bančništva, saj je bil devet let član uprave banke Intesa Sanpaolo, d. d. Pred tem je deloval kot svetovalec uprave Banke Koper, d. d., direktor družbe Finor, d. o. o., ter direktor Zavoda za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve Občine Izola. Na svoji več kot 30-letni poslovni poti je razvijal poglobljena znanja s področij vodenja, kadrov in organizacije, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja, opravljanja finančnih poslov ter uvajanja sprememb. Aleksander Lozej je ekspertni član nadzornega sveta z veljavno licenco Združenja članov nadzornih svetov in je bil v preteklosti član ali predsednik nadzornega sveta več gospodarskih družb. Opravljen ima tudi pravosodni izpit.

Mag. Alenka Urnaut Ropoša

Izjava o neodvisnosti

Mag. Alenka Urnaut Ropoša, magistrica znanosti in univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, je bila 3. junija 2020 imenovana za neizvršno direktorico v Upravnem odboru DUTB. V 20 letih se je na svoji poklicni poti ukvarjala z vodenjem investicij in zahtevnih organizacijskih timov ter z razvojem kompleksnih nepremičninskih projektov in ob tem pridobila številne izkušnje dela s podjetji s področja gradbeništva, projektiranja in nepremičnin pa tudi sodelovanja z mednarodnimi nepremičninskimi skladi, lokalnimi skupnostmi in s finančnimi institucijami. Je lastnica in direktorica podjetja Renova Real, d. o. o., strokovna sodelavka v podjetju BV Finančna skupina in Euroimmobilien group, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, sodna cenilka za strokovno področje gradbeništva – podpodročje nepremičnine in pooblaščena inženirka. Svojo poslovno pot je začela kot pomočnica direktorja v Sgp Kograd Igem Inženiring v Dravogradu, kasneje postala direktorica investicij v Probau g. i. z. v Velenju, pred ustanovitvijo lastnega podjetja pa je bila direktorica podjetja Pilon ing v Velenju, kjer se je tudi ukvarjala s poslovnim in z nepremičninskim svetovanjem ter razvojem kompleksnih nepremičninskih projektov.

Izvršni direktorji

Dr. Robert Rožič

Dr. Robert Rožič, doktor prava in managementa nepremičnin, je funkcijo v. d. glavnega izvršnega direktorja nastopil 21. aprila 2021. V DUTB vodi področja pravo, nabava in javno naročanje, kadri, upravljanje naložb, upravljanje nepremičnin, pravno svetovanje upravnemu odboru ter kabinet upravnega odbora. Je izkušen manager, ki je strokovne izkušnje pridobival kot namestnik direktorja družbe Mobitel, d.d., direktor področij za pravne, kadrovske in splošne zadeve v družbah Elektro Slovenija, d.d., ter Slovenske železnice, d.o.o. Bil je izvršni direktor družbe Železniško gradbeno podjetje, d.d., in generalni sekretar v družbi Slovenske železnice, d.o.o. Robert Rožič je prav tako predsednik nadzornega sveta družbe 2TDK, d.o.o., in namestnik predsednika nadzornega sveta DARS-a, bil je tudi član številnih drugih nadzornih svetov.

Matej Pirc

Matej Pirc, izvršni direktor DUTB, je odgovoren za področja upravljanje terjatev, poslovne analize in vrednotenja, finance, računovodstvo, kontroling, podpora upravljanju sredstev ter informatika, notranja revizija in skladnost poslovanja.  Novo funkcijo je nastopil 21. aprila 2021. Od aprila 2019 je opravljal funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB. Pred tem je bil tri mesece v. d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15‑letnimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih financ, računovodstva, kontrolinga, investicij, razvoja, informatike, kadrov, pravnih zadev, upravljanja z likvidnostjo in finančnih tveganj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, v matični družbi in hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Bil je član uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., in pozneje Slovenskega državnega holdinga, d. d. Aprila 2014 je postal predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb ter za finance. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A. T. Kearney, d. o. o., pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte ter projekte, povezane s prevzemi in z združitvami.