Zgodovina

2013 in 2014

 • Ustanovitev DUTB 19. marca 2013.
 • Vzpostavitev delujoče organizacije, ki že v letu 2013 začenja sprejemati odločitve v posameznih primerih prestrukturiranja podjetij.
 • Konec decembra 2013 DUTB formalno prevzame nedonosne terjatve od NLB in NKBM.
 • Oktobra in decembra 2014 DUTB prevzame nedonosno premoženje od Abanke in Banke Celje.
 • Prenosne cene določi Evropska komisija po realni ekonomski vrednosti (REV), in ne po pošteni vrednosti. DUTB ni vključena v določanje prenosnih cen prenesenih sredstev.
 • Prevzem nedonosnih terjatev štirih bank DUTB financira s štirimi izdajami obveznic v skupni nominalni vrednosti 1.563,2 milijona EUR.
 • DUTB v letu 2014 odkupi terjatve v višini 38,6 milijona EUR od Probanke in Factor banke po dogovorjenih tržnih vrednostih.
 • V prvi polovici 2014 DUTB razvije lastno metodologijo za vrednotenje posameznih kategorij sredstev.
 • DUTB oceni pošteno vrednost prevzetih sredstev: ta je bila ob prenosu za 107,9 milijona EUR nižja od prenosnih vrednosti. Te izgube so skladno z računovodskimi predpisi pripoznane kot vračilo kapitala Republiki Sloveniji.
 • Evropska unija na datum prenosa določi oceno tržne vrednosti prenesenih sredstev (za koliko bi banke lahko na trgu same prodale sredstva).
 • V letu 2014 DUTB unovči sredstva v višini 129,4 milijona EUR, kar ustreza 11,5 % vseh prevzetih sredstev.
 • V drugi polovici 2014 DUTB pospeši proces prestrukturiranja izpostavljenosti do delujočih podjetij.

Poudarki 2013-2014

 • Skupna bruto vrednost prenesenega premoženja znaša 4,9 milijarde EUR po prenosni vrednosti 1.569,5 milijona EUR.
 • Razliko med oceno tržne vrednosti prenesenih sredstev in prenosno ceno EU dokumentira v sklepih glede državne pomoči štirim bankam v višini 623 milijonov EUR.
 • Neto dobiček v 2014 znaša 36,4 milijona EUR, vrednost lastniškega kapitala se poveča za 17,2 milijona EUR (z 157,9 na 175,0 milijona EUR). Donosnost na kapital znaša 21,9 %.
 • Do konca leta 2014 je finančno prestrukturiranih 49 % od približno 100 primerov iz portfelja.

2015 in 2016

 • DUTB za večjo stroškovno učinkovitost uvede centralizacijo informacijskega sistema za upravljanje svojega portfelja z migracijo podatkov na enoten sistem.
 • Avgusta 2015 DUTB pridobi mednarodno potrdilo o sistemu skladnosti na področju preprečevanja korupcije s strani francoske agencije ETHIC Intelligence.
 • Novembra 2015 Vlada Republike Slovenije kot lastnica sprejme sklep o pripojitvi Factor banke in Probanke k DUTB s 1. januarjem 2016.
 • Decembra 2015 DUTB v celoti poplača svojo prvo zapadlo obveznico DUT01 (v višini 502,5 milijona EUR) in obresti iz vseh štirih izdaj obveznic (v višini 45,5 milijona EUR).
 • Ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so leta 2015 znašali 356,2 milijona EUR (22,0 % vrednosti prenesenih sredstev, kar znatno presega zahtevane letne prilive v višini vsaj 10 % ).
 • Decembra 2015 državni zbor sprejme spremembe in dopolnitve ZUKSB, ki stopijo v veljavo 27. januarja 2016.
 • V skladu z novim ZUKSB-A je vlada marca 2016 spremenila uredbo, smernice in statut DUTB.
 • Zaradi pripojitve Factor banke in Probanke skupna vrednost sredstev DUTB v upravljanju 1. januarja 2016 naraste na 1,5 milijarde EUR, nato se tekom leta zmanjšuje zaradi unovčevanja sredstev.
 • DUTB doseže pomemben napredek v primerih prestrukturiranja, saj okrepi svoj položaj ključnega posrednika v prestrukturiranjih v Sloveniji.
 • Na področju nepremičninskega portfelja poleg dodatnih prevzemov zastavljenega premoženja sklene prve prodaje in najeme, hkrati pospeši prodajo nepremičnin.
 • V letu 2016 DUTB zaključi in zapre 29 primerov.

Poudarki 2015-2016

 • ETHIC Intelligence izda potrdilo po uspešni uvedbi celovitega programa, ki učinkovito izpolnjuje priporočili Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča.
 • Nominalna vrednost obveznice DUT01 je znašala 505,8 milijona EUR. Poplačilo je pomemben korak k uresničevanju poslanstva DUTB, saj s tem zniža svojo zadolženost, povrne vložena sredstva in s tem finančno razbremeni Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.
 • Pri doseganju strateških ciljev se DUTB sooča z nekaterimi zakonskimi omejitvami in nedoslednostmi. Zato se v letu 2015 aktivno vključi v pripravo številnih predlogov sprememb ZUKSB, ki obravnavajo najbolj pereče ovire pri uresničevanju njenega poslanstva in strateških ciljev.
 • Po pripojitvi Factor banke in Probanke se spremeni struktura sredstev. Portfelj postane bistveno bolj razdrobljen, saj poleg skoraj 2.000 novih manjših terjatev do dolžnikov za 30 % naraste število dolžnikov, ki jih DUTB obravnava individualno, medtem ko se skupni obseg sredstev v upravljanju v primerjavi s koncem leta 2015 poveča za 26 %.
 • DUTB intenzivno izboljšuje vrednost slabih sredstev, išče nove lastnike zanje in v številnih primerih sklene sporazum o prestrukturiranju.

2017 in 2018

 • Februarja 2017 DUTB ob presežni likvidnosti predčasno poplača 168 milijonov EUR sindiciranega dolgoročnega posojila.
 • DUTB že v maju 2017 presega zakonski cilj letne unovčitve najmanj 10 % prenesenih sredstev in preseže mejo 50 % kumulativno ustvarjenih prilivov od ustanovitve DUTB.
 • Konec maja 2017 DUTB, ob presežni likvidnosti zaradi uspešnega zaključka več transakcij, predčasno poplača 70 milijonov EUR sindiciranega dolgoročnega posojila.
 • Septembra 2017 predčasno poplača bilateralno posojilo v višini 31 milijonov EUR.
 • Oktobra 2017 s strani agencije ETHIC Intelligence pridobi najvišjo stopnjo certifikata Anti-corruption Compliance System Certificate.
 • Decembra 2017 DUTB v celoti poplača zapadle obveznice DUT03 in DUT04 v višini 548,7 milijona EUR. Istega dne poplača tudi zapadlo posojilo v višini 169,0 milijona EUR.
 • V letu 2017 DUTB ustvari 434,7 milijona EUR prilivov, kar predstavlja 21,5 % prenosne vrednosti vseh sredstev in več kot dvakratnik zakonsko določenega cilja 10 %.
 • V letu 2017 je dosežna rekordna raven dobička po davkih v višini 67,0 milijona EUR, kar skoraj podvoji kapital DUTB na 146,4 milijona EUR.
 • Bilanca stanja se zmanjša za 23 %, predvsem zaradi portfelja posojil, saj zaradi dodatnih prevzemov nepremičnin in premikov v lastniških naložbah vrednost portfeljev ostaja na ravneh iz predhodnega leta.
 • Februarja 2018 DUTB predčasno poplača del dolgoročnega sindiciranega posojila v višini 28,5 milijona EUR.
 • Marca 2018 Evropska komisija objavi Poročilo o državi – Slovenija 2018, v katerem ugotovi, da je Slovenija v 2017 dosegla znaten napredek pri izvajanju priporočil na področjih, neposredno povezanih z delovanjem DUTB (vzdržno reševanje nedonosnih kreditov ter izvajanje strategije DUTB).
 • Marca 2018 DUTB skladno z amortizacijskimi načrti poplača 44,6 milijona EUR dolgoročnega posojila.
 • Junija 2018 je DUTB skladno z amortizacijskimi načrti poplačala 41,2 milijona EUR dolgoročnega posojila.
 • Julija 2018 Računsko sodišče izda končno Revizijsko poročilo o pravilnosti in smotrnosti poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015. Poročilo odseva proaktivni pristop DUTB in že sprejete izboljšave ter vsebuje le nekaj popravljalnih ukrepov in priporočil.
 • V septembru 2018 DUTB skladno z amortizacijskimi načrti poplačala 26,2 milijona EUR dolgoročnega posojila.
 • Sredi decembra 2018 Vlada v vlogi skupščine DUTB odloči, da je za izvajanje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 nujno, da DUTB zaradi teka prodajnega postopka z delnicami družbe Istrabenz Turizem, s katerimi so zavarovane terjatve DUTB do družbe Istrabenz Holding, do dokončanja prodajnega postopka s temi delnicami ne pristopa k postopkom prodaje terjatev DUTB do dolžnika, saj vzporedni tek dveh prodajnih postopkov ne zagotavlja optimizacije vrednosti premoženja.
 • Vlada hkrati dopolnil tudi Smernice za delovanje DUTB in v njih določi, da DUTB pri upravljanju premoženja postopa tako, da sledi tudi ključnim usmeritvam Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.
 • V decembru 2018 DUTB skladno z amortizacijskimi načrti poplača 41,2 milijona EUR dolgoročnega posojila.

Poudarki 2017-2018

 • Leto 2017 je najuspešnejše v zgodovini poslovanja DUTB, pri čemer glavnina (322 milijonov EUR) ustvarjenih prilivov izhaja iz posojilnega portfelja, skoraj 100 milijonov EUR prilivov pa iz nepremičninskega portfelja.
 • Rekordna raven dobička po davkih v letu 2017 dvigne EROE (ekonomsko dobičkonosnost kapitala, tj. povprečno letno donosnost vloženega kapitala s popravki) na 24,7 %, visoko nad zahtevano mejo 8 %.

2019 in 2020

 • Februarja 2019 upravni odbor sprejme novo Poslovno strategijo DUTB 2019-2022. Vlada kot skupščina DUTB z njo soglašala.
 • Računsko sodišče preizkuša verodostojnost odzivnega poročila in marca 2019 izda porevizijsko poročilo ter poziv za ukrepanje. Na podlagi poziva DUTB v odprtem roku pripravi poročilo o ukrepanju. S tem je zadevna revizija Računskega sodišča zaključena.
 • Marca 2019 DUTB skladno z amortizacijskimi načrti poplača 26,2 milijona EUR dolgoročnega posojila.
 • Aprila 2019 Vlada določi nove Smernice za delovanje DUTB s spremembami na področjih poročanja, obveščanja in dajanja soglasja pri strateško pomembnih odločitvah.
 • Junija 2019 Vlada kot skupščina DUTB odloči, da je za izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 nujno, da DUTB najbolj primerne nepremičnine odplačno – po tržni vrednosti – prenese na Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
 • Junija 2019 DUTB skladno z amortizacijskimi načrti poplača 41,2 milijona EUR dolgoročnega posojila, poleg tega izvede še dodatno predčasno poplačilo v višini 15,0 milijona EUR.
 • Oktobra 2019 DUTB in SSRS podpišeta prodajne pogodbe za odplačni prenos treh zemljišč, primernih za gradnjo javnih najemnih stanovanj, iz DUTB na SSRS.
 • Aprila 2020 člani Upravnega odbora obravnavajo ukrepe Vlade RS za omilitev posledic gospodarske škode zaradi epidemije bolezni COVID-19 in v skladu z njimi sprejme sklepa, da bo DUTB skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila implementacijo ukrepov v družbah, s katerimi aktivno upravlja, člani UO pa bodo solidarnostno znižali plače in prejemke.
 • Upravni odbor DUTB se maja 2020 seznani s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja družbe v letu 2019. DUTB je v letu 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji. Tako čisti izid poslovnega leta po preliminarnih nerevidiranih izkazih znaša 40,2 milijona EUR. Lastniški kapital DUTB se poveča na 242,1 milijona EUR, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos na vloženi kapital s popravki oziroma EROE, katerega ciljna vrednost v Smernicah znaša 8 %. DUTB je poslovala stroškovno učinkovito, saj so redni stroški poslovanja za skoraj 3 milijone EUR (15 %) nižji od stroškov v predhodnem letu. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za leto 2019 znaša 1,71 % (pomembno nižji od vrednosti 2,06 %, ki jo določajo Smernice). Manjše od načrtovanega je tudi število zaposlenih.

Poudarki 2019-2020

 • DUTB dobi novo Poslovno strategijo za obdobje 2019-2022, s katero soglaša tudi Vlada.
 • Računsko sodišče zaključi revizijo za leti 2014-2015.
 • DUTB tudi v letu 2019 posluje uspešno in nad zastavljenimi cilji.