SISBON in SISBIZ

SISBON

Skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru, je DUTB v letu 2018 vstopila v sistem SISBON.

SISBON je Slovenski informacijski sistem o boniteti komitentov, ki bankam, hranilnicam ter drugim pravnim osebam omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o komitentih – fizičnih osebah.

Namen SISBON-a je upravljanje s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. Podatki iz SISBON služijo kot informacija pri ugotavljanju kreditne sposobnosti za potrebe odobritve kreditnega posla. V SISBON se vpogleduje tudi pri sklepanju poroštva, ko je porok fizična oseba.

DUTB bo skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru posredovala podatke o zadolženosti fizičnih oseb v sistem SISBON in je hkrati tudi uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov svojih komitentov (fizičnih oseb) v SISBONu. Vse podrobnosti o sistemu SISBON si lahko ogledate na njihovi spletni strani tukaj.

Za vsa vprašanja v zvezi s SISBON-om pišite na: sisbon@dutb.eu

SISBIZ

DUTB je po Zakonu o centralnem kreditnem registru kot nebančni član zavezanec za poročanje podatkov v informacijski sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ.

SISBIZ je sistem, s katerim upravlja Banka Slovenije. Vzpostavljen je z namenom, da kreditodajalcem (članom sistema SISBIZ in vključenim dajalcem kreditov) omogoči učinkovito ocenjevanje in obvladovanje kreditnih tveganj, da vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev, ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij v sistem SISBIZ je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR).

Članstvo v sistemu SISBIZ pomeni, da DUTB v sistem SISBIZ poroča podatke o izpostavljenosti poslovnih subjektov-svojih dolžnikov iz naslova kreditov, finančnega najema, odkupov terjatev, finančnih poroštev in drugih jamstev, ter drugih pogojnih obveznosti, prevzetih poroštev ter ostalih plačilnih instrumentov.

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do:

  • seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij
  • dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov.

Oboje lahko poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu, ki kvalificirano digitalno potrdilo registrirajo prek spletne strani upravljavca sistema.

Zahtevo za dopolnitev, popravek ali izbris zaupnih podatkov pa lahko poslovni subjekt oz. njegov zakoniti zastopnik predloži tudi pisno na ustreznem obrazcu pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke v sistem SISBIZ ali pri Banki Slovenije.

Dodatne informacije o sistemu SISBIZ najdete na spletni strani https://vsebina.bsi.si/sisbiz/

SISBIZ logo