Baza kandidatov in zaposlitev

DUTB je vzpostavila organizacijo, zaradi katere je družba dragocenejša od vrednosti sredstev, ki jih upravlja. Ta dodatna vrednost izvira iz organizacije in ljudi, ki jih DUTB zaposluje.

Smo ekipa sodelavcev različnih kariernih poti, izobrazb in izkušenj, ki soustvarjamo sveže ideje in rešitve za velikokrat zapletene primere, ki so nam zaupani.  Želja po novih znanjih ter izzivih nas je pripeljala v organizacijo, ki ima veliko odgovornost do Slovenije in njenih državljanov. Navkljub oviram, ki izhajajo iz narave našega dela, smo usmerjeni v zastavljene cilje z ustvarjanjem celostnih in hkrati etičnih rešitev.

 

BAZA POTENCIALNIH KANDIDATOV DUTB

DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov.

Vabimo vas, da se vpišete v bazo, ki omogoča urejanje podatkov o vaših delovnih izkušnjah, izobrazbi in ključnih kompetenčnih področjih. Za morebitne dodatne informacije nam pišite na: zaposlitev@dutb.eu.

 

ZAPOSLITEV

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., objavlja razpis za

GLAVNEGA IZVRŠNEGA DIREKTORJA DRUŽBE (m/ž)

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljevanju: DUTB), je družba v 100 % državni lasti. Njena glavna dejavnost je izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank, upravljanje premoženja in obveznosti, ki jih je pridobila zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ter prestrukturiranje gospodarskih družb, katerih upnik ali družbenik je.

Naloge glavnega izvršnega direktorja bodo zlasti:

 • vodenje družbe v skladu s statutom, zakonodajo in usmeritvami lastnika ter organov družbe,
 • uveljavljanje in zagotavljanje skladnosti postavljenih strategij DUTB s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji,
 • vodenje in motivacija sodelavcev za povečanje njihove zavzetosti ter razvoj visoko zmogljivega vodstvenega teama,
 • nadzor celotnega poslovanja in poslovnih aktivnosti za doseganje želenih rezultatov, skladnih s celostno strategijo in poslanstvom DUTB,
 • sprejemanje visokokakovostnih odločitev za uspešno vodenje poslovanja in doseganje letnih ciljev,
 • zagotavljanje spoštovanja zakonodaje Republike Slovenije, zakonitosti poslovanja DUTB in poslovne etike,
 • utrjevanje zaupanja med notranjimi in zunanjimi deležniki ter predstavljanje kontaktne točke za deležnike in različne javnosti,
 • analiziranje težavnih situacij in zagotavljanje rešitev za uravnoteženost in kredibilnost

Pogoji:

Kandidat oz. kandidatka mora poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami), in pogojev, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami), izpolnjevati še pogoje ter merila, določena v Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 105/12 s spremembami in dopolnitvami; ZUKSB), in naslednje splošne pogoje:

 • univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • je strokovnjak s področij bančništva, financ ali gospodarskega prava z vsaj desetimi leti izkušenj s področij vodenja ali nadziranja gospodarskih družb,
 • ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ni delničar ali družbenik v banki ali namenski družbi, ki je deležna ukrepov po ZUKSB,
 • osebna integriteta in poslovna etičnost, še posebej, da v zvezi z njegovim ravnanjem ni bila ugotovljena hujša kršitev predpisov s področij integritete, preprečevanja korupcije ali javnega naročanja,
 • znanje angleškega jezika.

Kandidat mora imeti visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.

Prednost bodo imeli kandidati z:

 • odličnimi voditeljskimi in organizacijskimi kompetencami ter izkušnjami,
 • znanjem, veščinami in izkušnjami pri vodenju poslov in dejavnosti v primerljivem poslovnem okolju:
  • investicijskega bančništva,
  • upravljanja slabih terjatev,
  • prestrukturiranja gospodarskih družb,
  • upravljanja nepremičnin ter naložb in/ali
  • prava.

Kandidat vlogi priloži:

Nepopolne vloge bodo izločene.

Prejemki glavnega izvršnega direktorja (ter drugih članov upravnega odbora) so opredeljeni v trenutno veljavni Politiki prejemkov, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 9. 6. 2016 in so dostopni na sedežu ter spletni strani družbe.

Glavnega izvršnega direktorja bodo imenovali neizvršni direktorji DUTB. Pri tem si pridržujejo pravico, da na pogovor ne povabijo nobenega kandidata, kakor tudi da z nikomer ne sklenejo pogodbenega razmerja. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do prenehanja DUTB, vendar največ za pet let, za polni delovni čas. Z imenovanjem kandidata na mesto glavnega izvršnega direktorja bo ta postal član Upravnega odbora DUTB.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v PDF obliki prispele do vključno 15. julija 2021 na e-naslov: razpis@dutb.eu s pripisom: »Razpis za glavnega izvršnega direktorja DUTB«. Vloge bodo obravnavane zaupno. Neizbrani kandidati bodo obvestilo o izboru prejeli najkasneje v petih delovnih dneh po imenovanju glavnega izvršnega direktorja DUTB.

Upravni odbor DUTB